Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Občina Moravske Toplice

Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci in Občina Tišina so ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora.

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih:občinske inšpekcije,občinskega redarstva in strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določilih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin ter naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.
Svoje naloge opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Sedež organa skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora – Medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Moravske Toplice na naslovu: Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice.
Kontakti:
Telefonska številka: (02) 538 10 30, (02) 538 10 31
Fax št. (02) 538 10 36
e-mail: medobcinska.inspekcija@siol.net

Medobčinska inšpektorja:     DAMIR JOŠAR tel.št. 051 631 081
                                                   JANEZ BOGDAN tel.št. 051 631 082

Medobčinski redar:          TIBOR KUHAR tel. št. 051 631 083

Velikost črk
Kontrast