Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja SV 3

Občina Moravske Toplice