Skok na osrednjo vsebino

9. redna seja – 30.08.2011

30. 8. 2011 | 12:00

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva ulica 3, M. Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Občinski svetrn

Številka: 032-00042/2011-1
Datum:  24.08.2011

rn

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
S K L I C U J E M
9. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki bo
v torek 30. avgusta 2011 ob 13. uri
v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice

rn

Za sejo predlagam naslednji  d n e v n i   r e d:

rn

1.    Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
2.    Predlog komisije za priznanja in nagrade za podelitev naziva častni občan, nagrade, velike zahvalne listine in priznanj ter sklep o določitvi višine nagrade
3.    Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah – skrajšani postopek
4.    Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5.    Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – I. obravnava
6.    Poročilo o izvrševanju proračuna januar – junij 2011
7.    Soglasje k oddaji prostorov ortodontske ambulante v najem
8.    Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda TIC Moravske Toplice
9.    Soglasje k imenovanju direktorja TIC Moravske Toplice
10.    Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice Vrtcev Občine Moravske Toplice
11.    Sofinanciranje ur pouka v kombiniranem oddelku OŠ Fokovci
12.    Predlog sklepa o rešitvi stanovanjskega problema
13.    Poskusni pilotni projekt zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče
14.    Razno: informacija o nezadovoljstvu občanov nad kršenjem javnega reda in miru v gostinskih obratih ter o prodaji nepremičnin NLB v Moravskih Toplicah.

rn

Župan
Občine Moravske Toplice:
Alojz Glavač, l.r.

rn

Priloge:
–    Zapisnik  8. redne seje
–    Gradivo k  2., 3., 5.-14. točki dnevnega reda

rn

Vabljeni:
–    člani OS
–    Martina Vink Kranjec – tajnik občine
–    mag. Milan Šadl – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo
–    Slavica Fujs – svetovalec za finance
–    Melita Gorza – pravnik VII/1
–    Ludvik Sočič – predsednik komisije za priznanje in nagrade
–    mediji

Zapisnik 8. seje OS
K tč. 2
K tč. 3
K tč. 5
K tč. 6
K tč. 7
K tč. 8
K tč. 9
K tč. 10
K tč. 11
K tč. 12
K tč. 13
K tč. 14

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost