Skok na osrednjo vsebino

14. redna seja – 16.04.2012

5. 4. 2012 | 12:00


Seja bo v ponedeljek, 16. aprila 2012 s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravske Toplice v letu 2011
4. Pobude, mnenja, predlogi, vprašanja in odgovori
5. Predlog sklepov o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Moravske Toplice za leto 2012
6. Predlog sklepa o določitvi višine najemnine za trojni grob
7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v k.o. Vučja Gomila
8. Mnenje k imenovanju ravnatelja DOŠ Prosenjakovci
9. Sklep o imenovanju predstavnika Avto moto društva Štefan Kovač Murska Sobota v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Odbora za gospodarstvo Občine Moravske Toplice in sveta zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
11. Predlog sklepa o objavi Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Moravske Toplice v Uradnem listu RS
12. Razno: prošnja za odprtje poslanske pisarne v prostorih Občine Moravske Toplice ter za začetek postopka podelitve koncesije za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti.    

Vabilo
Zapisnik 13. redne seje
K tč.2 – uvod
K tč.2 – Predlog ZR
K tč. 2 – obrazložitev splošnega dela
K tč. 2 – realizacija bilance prihodkov in odhodkov
K tč. 1 – posebni del ZR
K tč. 2 – realizacija prihodkov proračuna
K tč. 1 – ZR proračuna
K tč. 1 – ZR računa financiranja občine
K tč. 2 – prerazporeditve v proračunu z realizacijo
K tč.2 – poslovno poročilo s poročilom o doseženih ciljih in rezultatih
K tč. 2 – poročilo o izvedbi NRP
K tč. 2 – realizacija NRP
K tč. 2 – računovodsko poročilo z obrazložitvijo
K tč. 2 – inventurni elaborat
K tč.2 – seznam tabel
K tč. 2 – ZR krajevne skupnosti
K tč. 3
K tč. 5
K tč. 5
K tč. 6
K tč. 7
K tč. 8
K tč. 11

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost