Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja prostora AD 10

Občina Moravske Toplice

Velikost črk
Kontrast