Skok na osrednjo vsebino

Program razvoja podeželja

4. 1. 2020 | 07:32

AKTIVNOST 1: Agromelioracija Prosenjakovci

AKTIVNOST 2: Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci

 

NAZIV AKTIVNOSTI 1

Agromelioracija Prosenjakovci

POVZETEK

Namen izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci je vzpostaviti v prostoru ustrezne pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa enakovredno zagotoviti ustrezno ekološko in krajinsko stanje v prostoru. Agromelioracija dejansko pomeni operativni zaključek izvedbe komasacije – vzpostavitev novega in sanacija starega potnega režima. Z izvedbo agromelioracije pričakujemo, da se bo skrajšal čas dostopa do parcel, urejene dovozne poti za rabo tehnološko sodobne kmetijske mehanizacije bodo omogočila manjše variabilne stroške rabe kmetijske mehanizacije (poškodbe kmetijskih priključkov, lomi). Dolgoročni učinek komasacije in agromelioracije je predvsem v znižanju stroškov pridelave zaradi nižjih stroškov transporta in manjše porabe časa za obdelavo zemljišč.

CILJI

Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci zasleduje naslednje cilje:

  • omogočiti operativni učinek komasacije in tako doseči predvidene učinke komasacije;
  • pospešiti prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev;
  • urediti dovozne poti in ceste;
  • omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov;
  • zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje;
  • povečanje produktivnosti dela;
  • okoljski učinki- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju;
  • povečati interes za nakup manjših zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati;
  • zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju;
  • ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti;
  • spodbujanje kmetijske dejavnosti v občini, predvsem pri mladih ter zmanjšanje brezposelnosti;
  • zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju komasacije;
  • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Agromelioracija na komasacijskem območju Prosenjakovci obsega izgradnjo novih poti, razgradnjo starih poti, rekonstrukcijo poti, navoz rodovitne zemlje, izgradnjo in obnovo jarkov za odvodnjavanje.

Površina
agromelioracijskih
del (v m2)
Dolžina
agromelioracijskih
del (v m)
Izgradnja novih poti  9.373
Rekonstrukcija poti 2.729
Razgradnja starih poti 21
Izgradnja in obnova jarkov za odvodnjavanje 9.569
Nasipavanje rodovitne zemlje 1.409
SKUPAJ – Izgradnja novih poti 12.102
SKUPAJ – Ustavrjeno novih kmetijskih površin 1.409

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. Z izvedbo predvidene investicije ocenjujemo, da bodo največje koristi imeli kmetje, ki imajo svoje površine na komasacijskem območju. Z izvedbo agromelioracije so se uredile dovozne poti, očistilo grmovje in drevesa ter uredila določena zemljišča za kmetijsko proizvodnjo. S tem se je zaključi poseg v prostor in je dosežen končni učinek komasacije. Z izvedbo agromelioracije so se uredile nove poti, ki bodo optimizirale dostopnost njivskih površin za kmete in izboljšale kvaliteto premikov strojev iz kmetije na kmetijske površine in nazaj. S tem se bo zmanjšala poraba goriva, manjša bo obraba strojev, zmanjšalo se bo število poškodb strojev in manj časa se bo porabilo za premik strojev. Vse skupaj pa bo imelo za posledico zniževanje stroškov kmetijske proizvodnje. Z izboljšanjem kvalitete poti bo imelo tudi pozitivne učinke na varnost in zdravje pri delu. S predvideno investicijo se bodo zmanjšale spravilne razdalje za 25,56% oziroma za 629,40 km.
 2. Učinek investicije je tudi v pridobitvi novih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Na površinah kjer se bodo razgradile stare poti, kjer se bo krčilo grmovje in drevesa ter kje se bodo uredila zemljišča z izravnavo in nasipavanjem rodovitne zemlje bodo nastale nove uporabne površine za kmetijsko proizvodnjo. V okviru investicije predvidevamo pridobitev 1.409 m2 kmetijskih površin.
 3. Predvidevamo da se bo zaradi agromelioracijskih del povečal interes za nakup zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati pa zanje zaradi manjše površine posameznih parcel, slabše dostopnosti in sorazmerno velikih stroškov ni bilo do sedaj interesa.
 4. Učinek investicije lahko ocenjujemo tudi z okoljskega vidika. Zmanjšan čas za obdelavo, izvedbo agrotehničnih ukrepov in poti pomeni tudi manjšo porabo goriva, kar pa posledično pomeni manjše emisije izpušnih plinov in CO2 v okolje.
 5. Učinek investicije je tudi na urejenost okolja. Z ureditvijo dovoznih poti, urejenosti zemljišč nastane okolje bolj urejeno in bolj prijazno za različne aktivnosti prebivalstva.

Operacija se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

NAZIV AKTIVNOSTI 2

Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci

POVZETEK

Namen izvedbe agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih je racionalizirati in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose zmanjšali stroški pridelave, posledično pa se bo povečal pridelek na kmetijskih površinah in s tem dohodek na kmetijah. Velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč v naseljih Martjanci in Noršinci upočasnjuje obdelavo kmetijskih površin in zavira kmetijsko dejavnost tamkajšnjih kmetijskih gospodarstev. Razdrobljenost in majhnost kmetijskih parcel predstavlja velik problem, saj dodatno obremenjuje kmetije z višjimi stroški pridelave in jim onemogoča doseganje optimalnih rezultatov v kmetijski proizvodnji. Racionalizacija kmetijske proizvodnje na podlagi izvedene agromelioracije s komasacijo bo spodbudila razvoj kmetijske dejavnosti v Občini Moravske Toplice ter vplivala na širši gospodarski razvoj.

CILJI

Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci zasleduje naslednje cilje:

1. pospešiti prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev,
2. urediti dovozne poti in ceste,
3. omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov,
4. zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje,
5. povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah,
6. izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju,
7. povečati interes za nakup manjših zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati,
8. zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju,
9. ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti,
10. spodbujanje kmetijske dejavnosti v občini, predvsem pri mladih ter zmanjšanje brezposelnosti,
11. zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju komasacije,
12. zaokroževanje in povečevanje povprečne velikosti parcel in GERK-ov na komasacijskem območju,
13. povečanje produktivnosti dela,
14. zmanjševanje stroškov na enoto proizvoda,
15. okoljski učinki-zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Agromelioracija na komasacijskem območju Martjanci – Noršinci obsega ureditev novih gramoziranih in zelenih poljskih poti ter razgradnjo obstoječih, ureditev obstoječih jarkov za odvodnjavanje, krčitev grmovja in dreves ter nasipavanje rodovitne zemlje.

Agromelioracijsko delo Površina agromelioracijskih del (v m2)
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI – GRAMOZIRANIH (UNPPG)  56.901
UREDITEV NOVIH POLJSKIH POTI – ZELENIH (UNPPZ)  2.384
RAZGRADNJA OBSTOJEČIH POLJSKIH POTI (ROPP)  3.243
UREDITEV OBSTOJEČIH JARKOV ZA ODVODNJAVANJE (UOJO)  52.622
KRČITEV GRMOVJA IN DREVES (KGD) 20.145
NASIPAVANJE RODOVITNE ZEMLJE (NRZ)  3.148
Skupaj 138.443

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. Z izvedbo predvidene investicije ocenjujemo, da bodo največje koristi imeli kmetje, ki imajo svoje površine na komasacijskem območju. Z izvedbo agromelioracije se bodo uredile dovozne poti, očistilo grmovje in drevesa ter uredilo jarke za odvodnjavanje. S tem se bo zaključil poseg v prostor in bo dosežen končni učinek komasacije. Z izvedbo agromelioracije se bodo uredile nove poti, ki bodo optimizirale dostopnost njivskih površin za kmete in izboljšale kvaliteto premikov strojev iz kmetije na kmetijske površine in nazaj. S tem se bo zmanjšala poraba goriva, manjša bo obraba strojev, zmanjšalo se bo število poškodb strojev in manj časa se bo porabilo za premik strojev. Vse skupaj pa bo imelo za posledico zniževanje stroškov kmetijske proizvodnje. Z izboljšanjem kvalitete poti bo imelo tudi pozitivne učinke na varnost in zdravje pri delu. S predvideno investicijo se bodo zmanjšale spravilne razdalje za 33,34% oziroma za 1.171,21 km.
 2. Učinek investicije je tudi v pridobitvi novih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Na površinah kjer se bodo razgradile stare poti, kjer se bo krčilo grmovje in drevesa ter kje se bodo uredila zemljišča z izravnavo in nasipavanjem rodovitne zemlje bodo nastale nove uporabne površine za kmetijsko proizvodnjo.
 3. Predvidevamo da se bo zaradi agromelioracijskih del povečal interes za nakup zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati pa zanje zaradi manjše površine posameznih parcel, slabše dostopnosti in sorazmerno velikih stroškov ni bilo do sedaj interesa.
 4. Učinek investicije lahko ocenjujemo tudi z okoljskega vidika. Zmanjšan čas za obdelavo, izvedbo agrotehničnih ukrepov in poti pomeni tudi manjšo porabo goriva, kar pa posledično pomeni manjše emisije izpušnih plinov in CO2 v okolje.
 5. Učinek investicije je tudi na urejenost okolja. Z ureditvijo dovoznih poti, urejenosti zemljišč nastane okolje bolj urejeno in bolj prijazno za različne aktivnosti prebivalstva.

Operacija se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

 

POVEZAVE

 

Dostopnost