Skok na osrednjo vsebino

Kolesarska veriga na podeželju

11. 8. 2021 | 06:41

POVZETEK

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način. Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo. Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij. Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

CILJI

1. Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti
2. Zagotovitev infrastrukturnih pogojev izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje
3. Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

GLAVNE DEJAVNOSTI

A1) Vodenje in koordinacija LAS
A2) Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu
A3) Svetovanje pri postopkih javnega naročila
A4) Dobava in montaža opreme za izposojo koles
A5) Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) & pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«
A6) Promocijske aktivnosti
A7) Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov
A8) Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih
A9) Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov
A10) Promotorji kolesarstva in trajnostne mobilnosti

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

1. Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
2. V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, starejši, brezposelnih);
3. Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije
4. Izdelava skupne grafične podobe
5. Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS.
6. Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«.
7. Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si .
8. Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.
9. Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.
10. Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.
11. Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

POVEZAVE

Foto-utrinki

 

Pomurje bike

Potujte trajnostno

 

Dostopnost