Skok na osrednjo vsebino

Izzivi in potenciali e-pristopov

13. 7. 2023 | 08:40

 

Vodilni partner: Občina Moravske Toplice

Projektni partnerji:

Vrtnarstvo AŽ d.o.o.

Občina Tišina

Občina Cankova

Gostišče Kuzmič, Slavko Kuzmič s.p.

Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci

Osnovno vodilo naše operacije je aktiviranje endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter, kot posredni cilj operacije varovanje in razvoj okolja. Kot izhodišče projektne ideje je pri vodilnem partnerju bila izvedena kalkulacija, ki je slonela na povprečju, glede na pretekla leta in z upoštevanjem trenda stalnega povečanja prevoženih kilometrov, v okviru občinske uprave Občine Moravske Toplice, kje je na letnem nivoju prevoženih 35.000 km / leto. Če to preračunamo v ocenjeno porabo goriva lahko govorimo o 2.450 litrih fosilnih goriv (benzin / diezel), kar pa predstavlja porabo energije iz fosilnih goriv v višini 24.500 kWh. Če se vse te službene poti opravijo z električnim vozilom, ki ga občina v okviru projekta nabavi, bo privarčevanih 6,54 ton izpustov CO₂. Prav tako ne smemo pozabiti na finančno kalkulacijo, ki na letni ravni predstavlja za občino 14.000 € stroškov za potovanja. Nadgradnja tega prvega  izziva in tudi potenciala za e-pristop na območju LAS Goričko, kjer je predviden nakup električnega avtomobila, so nakupi električnih koles pri treh vključenih partnerjih (Občina Cankova,  Vrtnarstvo AŽ d.o.o. in  Gostišče Kuzmič, Slavko Kuzmič s.p.) ter postavitev e-polnilnice za električna vozila ob stavbi / parkirišču Občine Tišina.

Konkretne ukrepe in opredeljene akterje za dolgoročen razvoj območja LAS Goričko, pa bomo imeli opredeljene v pripravljenem Master plan območja LAS Goričko na področju izzivov in potencialov e-pristopov. Ekonomsko & okoljske kalkulacije za idejne predloge prehoda na e-mobilnost za vse občinske uprave LAS Goričko, pa bo služila kot podlaga za kratkoročne odločitve investicij v elektro mobilnost  v občinah na območju LAS Goričko in kot eno izmed izhodišč Master plana območja LAS Goričko na področju izzivov in potencialov e-pristopov.

Realizacija tehničnega koncepta in izdelanega prototipa Energetsko neodvisne delovne mize pri LEA Pomurje, je tudi inovativni pristop, saj bo v luči zniževanja porabe energije in zniževanje CO2 emisij, ter testiranja pristopa čim večje energetske neodvisnosti pripravljen in testiran koncept energetsko neodvisne delovne mize. Aktivnost vključuje zasnovo ideje v smislu tehničnega koncepta, kateri bo pripravljen in prikazan v teoretski izvedbi – opis in izračuni, ter kot dejansko izdelan prototip Energetsko neodvisne delovne mize z vključenim testiranjem delovanja in priloženim poročilom o testiranju in doseganju učinkov v realnem okolju. Osnutek ideje gre v smer, da bi tak koncept deloval neodvisno na način, da bi zaposleni s poganjanjem pedalov proizvajal električno energijo, ki bi se morebiti shranjevala v bateriji ali pa direktno polnila prenosni računalnik, telefon, monitor na delovni mizi / pisarniški mizi. Energetsko neodvisno delovna miza bo omogočala predstavitve tovrstne ideje v pisarni LEA Pomurje, kot tudi ob primernih priložnosti na različnih delavnicah, konferencah, sejmih,…

Z zunanjim izvajalcev bomo posneli in zagotovili predvajanje informativno – animacijsko usposabljanje / oddajo za vse tri sektorje o Izzivi in potenciali e-pristopov, kjer bomo predstavili pristope, izzive, možnosti uporabe e mobilnosti, kot tudi rezultate in ciljne naše operacije.

Operacija bo izvedena do 30.8.2023.

Z izvedbo aktivnosti bomo strmeli k razvoju endogenih potencialov podeželja. Lokalne skupnosti namreč izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih Lokalnih energetskih konceptov, kjer lahko opredelijo tudi ukrepe  e-pristopov, katerim podlaga in izhodišče so rezultati naše operacije. Vse aktivnosti naše operacije imajo končni in dolgoročni cilj znižanje CO2 emisij, ki ga opredeljujemo kot cilj projekta oziroma so zastavljene dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Finančni načrt operacije

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 243.720,16 €

Upravičeni stroški operacije (EUR): 206.685,30 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 165.348,24

Cilji operacije

Glavni cilji operacije, bodo doseženi do 30.8.2023:

 • privarčevanih 6,54 ton CO₂ in 24.500 kWh
 • Master plan na področju izzivov in potencialov e-pristopov
 • Ekonomsko & okoljske kalkulacije prehoda na e-mobilnost
 • nakup e-avtomobila in 16 e-koles ter e-polnilnice
 • Energetsko neodvisna delovna miza
 • informativno – animacijsko usposabljanje / oddaja

Rezultati operacije

 • Električni avtomobil (1 e-avtomobil)
 • Električna kolesa (16 e-koles)
 • E-polnilnica
 • Povečanje rabe nefosilne energije
 • Znižanje COemisij

 

Nabava e-vozila

Ublažitev podnebnih sprememb je največji okoljski razvojni izziv, s katerim se spoprijema človeštvo. V Pariškem sporazumu so se države, tudi Slovenija, zavezale, da bodo z zmanjšanjem emisij TGP rast globalne temperature zadržale pod 2° C. V ta namen Slovenija izvaja različne aktivnosti, s katerimi emisije TGP zmanjšuje oziroma omejuje njihovo rast.

Najresnejši izziv, s katerim se spopada prometni sektor, zajema znatno zmanjšanje emisij in doseganje večje trajnosti. Ta preobrazba obenem ponuja odlične priložnosti, da se zagotovi boljša kakovost življenja in da se evropska industrija vzdolž vrednostnih verig posodobi, ustvarja visokokakovostna delovna mesta, razvija nove proizvode in storitve, krepi konkurenčnost in ohranja vodilni položaj v svetu, medtem ko drugi trgi hitro napredujejo proti doseganju brezemisijske mobilnosti. Zaradi visokega deleža skupnih emisij toplogrednih plinov v EU bo cilj EU glede najmanj 55-odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050 dosežen samo, če bodo ambicioznejše politike za zmanjšanje odvisnosti prometa od fosilnih goriv sprejete brez odlašanja in v sinergiji s prizadevanji za ničelno onesnaževanje. Uspeh evropskega zelenega dogovora  je odvisen od tega, ali bomo sposobni zagotoviti trajnost celotnega prometnega sistema.

Električni avtomobili zmanjšujejo onesnaževanje okolja, saj promet prispeva kar četrtino vseh toplogrednih plinov v Evropi, zato je od razvoja trajnostne mobilnosti močno odvisna kakovost našega življenja. Na podlagi JN smo nabavili najugodnejše vozilo glede na razpoložljiva sredstva v proračunu projekta. E-vozilo oz. električni avtomobil ponuja številne prednosti:

 • prijaznejši do okolja in prispeva k izboljšanju kvalitete ozračja
 • učinkovitost in izkoristek vložene energije je bistveno večji od običajnih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem
 • nizka poraba energije z bistveno nižjimi obratovalnimi in nižjimi stroški vzdrževanja
 • večja stopnja zanesljivosti zaradi manj premičnih delov itd.
 • visok nivo zmogljivosti
 • primeren doseg za povprečno dnevno uporabo
 • je tišji, kar je pomembno predvsem v urbanih okoljih.

Nabava e-vozila sledi tudi Uredbi o zelenem javnem naročanju

 

 

Vrtnarstvo AŽ d.o.o. – nabava e-koles.

E-pisarniška miza (LEA Pomurje)

Video

Občina Cankova – nabava e-koles

 

Gostišče Kuzmič, Slavko Kuzmič s.p. – nabava e-koles

 

Občina Tišina – nabava e-polnilnice

Informativno – animacijsko usposabljanje

Video

Plakat:

Izjava za javnost:

sporočilo za javnost ob zaključku projekta

Na Agri 2023

utrinki iz Agre 2023

Promocija

Promocija projekta Izzivi in potenciali e-pristopov

Strateški dokumenti

Ekonomsko_okoljske kalkulacije

Master plan IP4EP

Dostopnost