Program razvoja podeželja

4. 1. 2020 | 07:32

AKTIVNOST 1: Agromelioracija Prosenjakovci

AKTIVNOST 2: Ureditev naravnega habitata “Ribnjek” Martjanci

NAZIV AKTIVNOSTI 1

Agromelioracija Prosenjakovci

POVZETEK

Namen izvedbe agromelioracije na komasacijskem obmocju Prosenjakovci je vzpostaviti v prostoru ustrezne pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa enakovredno zagotoviti ustrezno ekološko in krajinsko stanje v prostoru. Agromelioracija dejansko pomeni operativni zakljucek izvedbe komasacije – vzpostavitev novega in sanacija starega potnega režima. Z izvedbo agromelioracije pricakujemo, da se bo skrajšal cas dostopa do parcel, urejene dovozne poti za rabo tehnološko sodobne kmetijske mehanizacije bodo omogocila manjše variabilne stroške rabe kmetijske mehanizacije (poškodbe kmetijskih prikljuckov, lomi). Dolgorocni ucinek komasacije in agromelioracije je predvsem v znižanju stroškov pridelave zaradi nižjih stroškov transporta in manjše porabe casa za obdelavo zemljišc.

 

CILJI

Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci zasleduje naslednje cilje:

  • omogočiti operativni učinek komasacije in tako doseči predvidene učinke komasacije;
  • pospešiti prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev;
  • urediti dovozne poti in ceste;
  • omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov;
  • zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje;
  • povečanje produktivnosti dela;
  • okoljski učinki- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju;
  • povečati interes za nakup manjših zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati;
  • zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju;
  • ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti;
  • spodbujanje kmetijske dejavnosti v občini, predvsem pri mladih ter zmanjšanje brezposelnosti;
  • zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju komasacije;
  • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Agromelioracija na komasacijskem obmocju Prosenjakovci obsega izgradnjo novih poti, razgradnjo starih poti, rekonstrukcijo poti, navoz rodovitne zemlje, izgradnjo in obnovo jarkov za odvodnjavanje.

 Površina
agromelioracijskih
del (v m2)
Dolžina
agromelioracijskih
del (v m)
Izgradnja novih poti  9.373
Rekonstrukcija poti 2.729
Razgradnja starih poti 21
Izgradnja in obnova jarkov za odvodnjavanje 9.569
Nasipavanje rodovitne zemlje1.409 
SKUPAJ – Izgradnja novih poti 12.102
SKUPAJ – Ustavrjeno novih kmetijskih površin1.409 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. Z izvedbo predvidene investicije ocenjujemo, da bodo največje koristi imeli kmetje, ki imajo svoje površine na komasacijskem območju. Z izvedbo agromelioracije so se uredile dovozne poti, očistilo grmovje in drevesa ter uredila določena zemljišča za kmetijsko proizvodnjo. S tem se je zaključil poseg v prostor in je dosežen končni učinek komasacije. Z izvedbo agromelioracije so se uredile nove poti, ki bodo optimizirale dostopnost njivskih površin za kmete in izboljšale kvaliteto premikov strojev iz kmetije na kmetijske površine in nazaj. S tem se bo zmanjšala poraba goriva, manjša bo obraba strojev, zmanjšalo se bo število poškodb strojev in manj časa se bo porabilo za premik strojev. Vse skupaj pa bo imelo za posledico zniževanje stroškov kmetijske proizvodnje. Z izboljšanjem kvalitete poti bo imelo tudi pozitivne učinke na varnost in zdravje pri delu. S predvideno investicijo se bodo zmanjšale spravilne razdalje za 25,56% oziroma za 629,40 km.
 2. Učinek investicije je tudi v pridobitvi novih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Na površinah kjer se bodo razgradile stare poti, kjer se bo krčilo grmovje in drevesa ter kje se bodo uredila zemljišča z izravnavo in nasipavanjem rodovitne zemlje bodo nastale nove uporabne površine za kmetijsko proizvodnjo. V okviru investicije predvidevamo pridobitev 1.409 m2 kmetijskih površin.
 3. Predvidevamo da se bo zaradi agromelioracijskih del povečal interes za nakup zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati pa zanje zaradi manjše površine posameznih parcel, slabše dostopnosti in sorazmerno velikih stroškov ni bilo do sedaj interesa.
 4. Učinek investicije lahko ocenjujemo tudi z okoljskega vidika. Zmanjšan čas za obdelavo, izvedbo agrotehničnih ukrepov in poti pomeni tudi manjšo porabo goriva, kar pa posledično pomeni manjše emisije izpušnih plinov in CO2 v okolje.
 5. Učinek investicije je tudi na urejenost okolja. Z ureditvijo dovoznih poti, urejenosti zemljišč nastane okolje bolj urejeno in bolj prijazno za različne aktivnosti prebivalstva.

 

Operacija se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.


POVEZAVE

 

NAZIV AKTIVNOSTI 2

Ureditev naravnega habitata “Ribnjek” Martjanci

 

POVZETEK

Namen operacije je prispevati k ohranjanju naravnih habitatov in vzpostavljanju pogojev za biotsko raznovrstnost ter trajnostni razvoj območja LAS v povezavi s kulturno dediščino. V projektu se obnovi območje, veliko približno 0,56 ha, ki je zaraslo in ne služi svojemu namenu. Območje imenovano »Ribnjek« je izrazito močvirnato. Leži neposredno ob kolesarski povezavi Murska Sobota – Moravske Toplice v kraju Martjanci, ob Športno rekreacijskem centru (ŠRC), ki predstavlja zbirališče za športno in rekreativno dejavnost otrok, mladostnikov, aktivnejših športnikov, staršev in starejših. Tu potekajo tudi trase kolesarskih, pohodnih in rekreativnih poti ter poti za nordijsko hojo. Pobuda lokalne skupnosti je, da se z odkupom zemljišč in njihovo ureditvijo povrne območju funkcija in uporaba kot je že bila. Z izvedbo projektnih aktivnosti se ponovno vzpostavi naravni habitat, dvigne biotska raznovrstnost in pozitivno vpliva na okolje.

CILJI

Urejeno območje »Ribnjeka« v Martjancih bo pozitivno vplivalo na lokalno okolje, prebivalstvo in na širše območje LAS, ker se bo z ureditvijo naravnega habitata vzpostavilo pogoje za razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ozaveščanje o pomenu habitatov med otroci in dijaki tega okolja in širše, ponujena bo priložnost za opazovanje flore in favne obnovljenega prostora, dane bodo možnosti za nadaljnji razvoj turistične ponudbe kraja, dvignil se bo ugled širšega območja. Glavni cilj projekta je prispevati k varovanju in razvoju naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostni rabi razpoložljivih virov. Specifični cilj projekta je ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja naravnega habita “Ribnjek” Martjanci.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Nakup zemljišč

Ureditev območja

Ozaveščevalne aktivnosti

Promocijske aktivnosti

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Rezultat projekta je 1 interpretacija ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine 2 izvedeni ozaveščevalni / izobraževalni aktivnosti prebivalstva glede okolju prijaznih praks in 1 urejeni naravni habitat.

Operacija se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 19.2 in iz proračuna Republike Slovenije.

POVEZAVE

Velikost črk
Kontrast