Zvitorepec se vrača domov

Občina Moravske Toplice je v okviru operacije izvedla dvodnevni Festival Zvitorepec se vrača domov, nabavila 5 zaprtih stojnic ter utrdila površino namenjeno prireditvam in dogodkom. Občina je sodelovala s projektnimi partnerji pri organizaciji predstav, razstav in delavnic ter jim pomagala pri izvedbi njihovih aktivnosti na projektu ter poročanju.

Program razvoja podeželja

Namen izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci je vzpostaviti v prostoru ustrezne pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa enakovredno zagotoviti ustrezno ekološko in krajinsko stanje v prostoru.

Green Exercise

V okviru projekta Green Exercise je vodilni partner s pomočjo projektnih partnerjev razvil dve mobilni aplikaciji, ki zagotavljata vsebino za obiskovalce regij v štirih jezikih, ena izmed aplikacije je vodnik za kolesarje.

Javne prireditve in shodi

Obvestilo lokalni skupnnosti o prireditviPrijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja - MADŽ.Doboljenje za začasno ali občasno čezmerno...

Gostinstvo

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na premični stojnici - SLO Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno na premični stojnici - MADŽ. Obrazec za prijavo obratovalnegačasa gostinskega obrata (kmetije) - SLO Obrazec za prijavo obratovalnegačasa...

Zemljišča

ponudba-za-odkup-zemljisca-vloga vloga-za-izdajo-potrdila-o-uveljavljanju-predkupne-pravice-obcine-slo Vloga za (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine Moravske Toplice - MADŽ.Ponudba za nakup zemljišča v lasti Občine Moravske Toplice - SLO Ponudba za nakup...

Gradnja

Vloga za lokacijsko informacijo - SLO Vloga za izdajo lokacijske informacije - madžarskoVloga za izdajo projektnih pogojev, soglasja...-SLO Zahteva za izdajo projektnih pogojev, soglasja k projektu, soglasja k priključku - MADŽ. Vloga-za-izracun-komunalnega-prispevka...

NUSZ

Vloga za oprostitev plačila NUSZ - 5 letobrazec-sprememba NUSZ 2021

Ceste

Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve - SLO Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve na njej- MADŽ.Delna ali popolna zapora ceste zaradi del na njej - SLO Delna ali popolna zapora cesta zaradi del na njej - MADŽ.Soglasje za poseg v varovani pas...

Proračun 2019

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Obrazložitev proračuna Prihodki proračuna Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast