Alojz Glavač

Župan Občine Moravske Toplice

Župan občine Moravske Toplice je Alojz Glavač

Alojz Glavač je bil rojen v delavsko kmečki družini, ima še dva brata in dve sestri. Živi v vasi Sebeborcih je poročen in ima tri sinove. Osnovno šolo obiskoval v Bogojini, Splošno gimnazijo pa v Murski Soboti.

Leta 1979 vpisan na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1985 po končani vojaščini se zaposli kot razvijalec v tovarni Elrad – Gorenje v Gornji Radgoni. Vmes dela tudi v Ljubljani na Razvojno projektnem inženiringu iste firme. Leta 1990 se zaposli na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti kot učitelj.

Od leta 1995 do 2010 opravlja funkcijo občinskega svetnika v Občini Moravske Toplice. V mandatu od 2006 do 2010 dela kot podžupan. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana Občine Moravske Toplice.

Na lokalnih volitvah 2014 je bil ponovno izvoljen in bo funkcijo župana opravljal v obdobju 2014-2018.

PRISTOJNOSTI ŽUPANA

Župan občino Moravske Toplice zastopa in predstavlja kot pravno osebo. Po Statutu občine Moravske Toplice ima župan naslednje pristojnosti:

 

  • župan prestavlja in zastopa občino
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • zvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
  •  odloča o poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina,
  • sklepa pogodbe o najetju dolgoročnih posojil za investicije,
  • odloča o porabi tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ni bilo možno predvideti ob sprejemu proračuna,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
  • določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
  • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
  • imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut,
  •  v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
Velikost črk
Kontrast