Skok na osrednjo vsebino

Alojz Glavač

Župan Občine Moravske Toplice

Župan občine Moravske Toplice je Alojz Glavač

Alojz Glavač je bil rojen v delavsko kmečki družini, ima še dva brata in dve sestri. Živi v vasi Sebeborcih je poročen in ima tri sinove. Osnovno šolo obiskoval v Bogojini, Splošno gimnazijo pa v Murski Soboti.

Leta 1979 vpisan na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1985 po končani vojaščini se zaposli kot razvijalec v tovarni Elrad – Gorenje v Gornji Radgoni. Vmes dela tudi v Ljubljani na Razvojno projektnem inženiringu iste firme. Leta 1990 se zaposli na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti kot učitelj.

Od leta 1995 do 2010 je opravljal funkcijo občinskega svetnika v Občini Moravske Toplice. V mandatu od 2006 do 2010 je delal kot podžupan. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana Občine Moravske Toplice.

Na lokalnih volitvah 2014 je bil ponovno izvoljen in je funkcijo župana opravljal v obdobju 2014-2018.

Tudi na volitvah 2018 je s svojo kandidaturo prepričal občane in občanke ter funkcijo županovanja nadaljuje do leta 2022.

PRISTOJNOSTI ŽUPANA

Župan občino Moravske Toplice zastopa in predstavlja kot pravno osebo. Po Statutu občine Moravske Toplice ima župan naslednje pristojnosti:

 

  • župan prestavlja in zastopa občino
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • zvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
  •  odloča o poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina,
  • sklepa pogodbe o najetju dolgoročnih posojil za investicije,
  • odloča o porabi tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ni bilo možno predvideti ob sprejemu proračuna,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
  • določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
  • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
  • imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut,
  •  v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
Dostopnost