Vabilo

Zapisnik 12. redne seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – 1. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice 2023

2. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2023

3. Realizacija prihodkov proračuna 2023

4. Realizacija proračuna 2023

5. Realizacija računa financiranja 2023

6. Realizacija NRP 2023

7. Obrazložitev k zaključnemu računu proračuna 2023

ZR – Krajevne skupnosti 1.del

ZR – Krajevne skupnosti 2.del

K tč. 4 – Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata

K tč. 5 – Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcih občine Moravske Toplice

K tč. 6 – Predlog sklepa o potrditvi elaborata o določitvi cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo

K tč. 8 – Predlog sklepa o potrditvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

K tč. 9 – Mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Fokovci