vabilo 19 .seja

Zapisnik 18. seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov OS

k tč. 2 – Poročilo o izvrševanju proračuna januar-junij 2021

K tč. 2 – poročilo o izvrševanju proračuna omt

k tč. 2 – Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 30.06.2021

k tč. 2 – Realizacija proračuna 30.06.2021

k tč. 2 – Realizacija računa financiranja 30.06.2021

k tč. 2- Realizacija NRP 30.06.2021

k tč. 2 -Realizacija prihodkov proračuna 30.06.2021

k tč. 3 – Poročilo NO o ZR za leto 2020

k tč. 3 -poročilo NO o nadzoru ZR 2019

k tč. 4 – predkupna pravica omt

k tč. 5 – določitev cene storitve pomoči na domu

k tč. 6 – soglasje k sistemizacijo zavod Vrtci

k tč. 7 – soglasje k zadolžitvi zavoda Vrtci omt

k tč. 8 – predlog sklepa o sofinanciranju – OŠ Bogojina

k tč. 8 – Predlog sklepa o sofinanciranju OŠ Fokovci

k tč. 8 -Predlog sklepa o sofinanciranju DOŠ Prosenjakovci

k tč. 8 – vloga za odobritev deleža delovnega mesta za čas investicije (2)

k tč. 9 – predlog višine nagrade

dodatno gradivo – Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajeno javno dobro