Vabilo 14. redna seja

Zapisnik 13. seje Občinskega sveta

K tč. 1 – Sklep o izvršitvi sklepov

K tč. 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna 2020

rebalans proračuna 2020

Rebalans bilance prihodkov in odhodkov 2020

Rebalans prihodkov proračuna 2020

Rebalans računa financiranja 2020

Rebalans NRP 2020

Rebalans – krajevne skupnosti

K tč. 3 – Odlok o proračunu za leto 2021

Odlok o proračunu za leto 2022

Obrazložitev proračuna Občine Moravske Toplice 2021, 2022

1.Bilanca prihodkov in odhodkov 2021,2022

2.Prihodki proračuna 2021,2022

3.Proračun 2021,2022

4.Račun financiranja 2021,2022

5.Načrt razvojnih programov 2021-2025

Finančni plan – krajevne skupnosti

Kadrovski načrt OU 2021

Kadrovski načrt OU 2022

kadrovski narčt MIR 2021

Kadrovski načrt MIR 2022

K tč. 4 – Sklep o začasnem financiranju

K tč. 5 – Predlog Sklepa o vrednosti točke NUSZ za leto 2021