Vabilo

Zapisnik 20. seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – predlog Odloka o sprmembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 2021

K tč. 2 – Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu 2022

Obrazložitev sprememb proračuna – 2021 in 2022

1. Rebalans bilance prihodkov in odhodkov 2021 in 2022

2. Rebalans prihodkov proračuna 2021 in 2022

3.Rebalans proračuna 2021 in 2022

4.Rebalans računa financiranja 2021 in 2022

5. Predlog rebalansa NRP 2021 in 2022 po virih

6. Predlog rebalansa NRP 2021 in 2022 z realitzacijo

7.Rebalans finančnih načrtov Krajevnih skupnosti

K tč. 3 – Predlog odloka komunalni prispevek

K tč. 4 – Predlog Odloka o sprmembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest

K tč. 5 – predlog sklepa o dopolnitvi načrta razpolaganja za leto 2021 in 2022

K tč. 6 – Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2022

K tč. 7 – Predlog letnega programa kulture

K tč. 8 – Predlog letnega programa športa

K tč. 9 – Predlog letnega programa ukrepov ohranja in spodbujanja razvoja kmetijswtva

K tč. 10 – Predlog sklepa o financiranju dodatne zaposlitve

K tč. 11 – Soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest – Vrtci OMT