Vabilo

Zapisnik 3. redne seje

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – Predlog Odloka o proračunu za leto 2023

K tč. 2 – Predlog Odloka o proračunu za leto 2024

1.OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORACUNA 2023 2024

2. Bilanca prihodkov in odhodkov 2023 in 2024

3.Prihodki proračun občine 2023 in 2024

4.Proračun občine 2023 in 2024

5. Račun financiranja občine 2023 in 2024

6. Načrt razvojnih programov 2023-2027

K tč. 3 – Predlog načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023 in 2024

K tč. 3 – Predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

K tč. 4 – Predlog sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov

K tč. 5 – Predlog letnega programa kulture

K tč. 6 – Predlog letnega programa športa

K tč. 7 – Predlog Letnega programa ukrepov hranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva

K tč. 8 – Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPPN AD 10

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

K tč. 9 – Predlog soglasja k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici Pomurskega muzeja