Vabilo OS

Zapisnik – 14. redna seja OS

K tč. 1 – Poročilo o izvršitvi sklepov

K tč. 2 – Predlog odloka proračuna za leto 2021

Predlog odloka proračuna za leto 2022

Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna

4.Bilanca prihodkov in odhodkov 2021 in 2022

5.Predlog prihodkov proračuna za leti 2021 in 2022

6.Predlog proračuna Občine Moravske Toplice za leti 2021 in 2022

7.Primerjava predloga proračuna s sprejetim proračunom v prvem branju za leti 2021 in 2022

8. Račun financiranja Občine MOravske Toplice za leti 2021 in 2022

9.Predlog NRP 2021-2025

Predlog finančnega načrta KS Ratkovci

K tč. 3 – Predlog načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022

Predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021 in 2022

K tč. 4 – Predlog sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov

K tč. 5 – Predlog letnega programa športa 2021

K tč. 6 -Predlog letnega progama kulture za leto 2021

K tč. 7 – Predlog odloka o načunu opravljanja lokalne gospod.službe – voda

K tč. 8 – Predlog sklepa o potrditvi elaborata o določitvi cene – voda

K tč. 9 – Predlog soglasja k izplačilu plače VVO