Občinska uprava – Pristojnosti občinske uprave

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/1999).

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Občine Moravske Toplice, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.
uradni e-mail: obcina@moravske-toplice.si
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  •     zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva,
  •     skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi,
  •     koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog,
  •     za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter
  •     klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in nenazadnje
  •     sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Moravske Toplice.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občinske uprave.

 

Seznam uradnih oseb z odločanje o upravnih zadevah