Skok na osrednjo vsebino

Komisije in odbori, 2010 - 2014

Občina Moravske Toplice
Komisije in odbori 2010 - 2014

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

  • odbor za kmetijstvo,
  • odbor za gospodarstvo,
  • komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje,
  • odbor za zaščito in reševanje,
  • svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
  • odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.

Člani nadzornega odbora so:

  • Lidija BOHNEC – predsednica
  • Mitja HORVAT
  • Branko KUZMIČ
  • Tatjana GYERGJEK
  • Vida ŠAVEL

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

Odbor za kmetijstvo

Odbor za kmetijstvo ima sedem članov.

Člani odbora so:

  • TIBOR VÖRÖŠ st. – predsednik
  • ŠTEFAN HUL
  • LADISLAV SABOTIN
  • IGNAC GABOR
  • IGOR CAMPLIN
  • JOŽE ŠTEFKO
  • VIKTOR ČASAR

Odbor za kmetijstvo

  • obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
  • daje predloge o oblikovanju politike razvoja kmetijstva v Občini Moravske Toplice,
  • daje predloge za enakomeren razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice, predvsem na področjih Goričkega in na demografsko ogroženih območjih,
  • predlaga razporeditev sredstev, namenjenih za kmetijstvo,
  • daje predloge strategije razvoja kmečkega turizma,
  • sodeluje z odborom za gospodarstvo pri predlaganju razvoja kmečkega turizma,
  • pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
  • spodbuja nove dejavnosti v kmetijstvu,
  • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje delovanja odbora.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Člani komisije so:

  • ANDREJ BALIGAČ- predsednik
  • FRANC DEUTSCH
  • ŠTEFAN JANČARIČ
  • ALOJZ TRPLAN
  • IGNAC GABOR

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo ima devet članov.

Člani odbora so:

  • ALOJZ TRPLAN – predsednik
  • FRANC DEUTSCH
  • GEZA DŽUBAN
  • ŠTEFAN KODILA
  • ANDREJ BALIGAČ
  • MILAN VARGA
  • VESNA ZADRAVEC
  • TIBOR VÖRÖŠ,m.l.
  • SLAVKO ŠKERLAK

Odbor za gospodarstvo

  • spremlja razvoj občine na področju gospodarstva, podjetništva, infrastrukture, drobnega gospodarstva, turizma in varstva okolja,
  • pripravlja predloge za spodbujanje dejavnosti, ki spadajo v njegovo področje dela,
  • predlaga razdelitev sredstev, namenjenih za spodbujanje razvoja dejavnosti, ki spadajo v njegovo področje oziroma reševanje problemov na teh področjih,
  • oblikuje strategijo turizma in kmečkega turizma,
  • sodeluje z odborom za kmetijstvo pri predlaganju razvoja kmečkega turizma,
  • daje mnenja in predloge za boljšo promocijo turistične občine,
  • predlaga višino najemnin za lokale in poslovne prostore, ki so v lasti Občine Moravske Toplice,
  • pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
  • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje gospodarstva, podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma,
  • daje predloge za enakomeren razvoj podjetništva in obrti, predvsem na demografsko ogroženih območjih.
Komisija za narodnostna vprašanja

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje ima tri člane.

Člani komisije so:

  • TIBOR VÖRÖŠ – predsednik
  • ANITA VARGA
  • RAJKO JANJIĆ

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje

  • skrbi za varovanje pravic madžarske narodne skupnosti in obravnava zadeve s tega področja,
  • obravnava pobude sveta občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanega območja,
  • pripravi predlog razdelitve proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s področja, ki ga pokriva komisija,
  • pripravlja predloge in skrbi za sodelovanje z organi drugih držav na področjih, kjer obstajajo skupni interesi za sodelovanje,
  • obravnava druge zadeve, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic madžarske narodne skupnosti in na maloobmejno sodelovanje,
  • se povezuje z občinami in drugimi dejavniki v državi in izven.
Odbor za zaščito in reševanje

Odbor za zaščito in reševanje ima sedem članov.

Člani odbora so:

  • ŠTEFAN JANČARIČ- predsednik
  • ŠTEFAN HUL
  • ŠTEFAN KODILA
  • ANDREJ BALIGAČ
  • MARTIN HORVAT
  • DUŠAN GROF
  • FRANC GOMBOC

Odbor za zaščito in reševanje

  • spremlja in obravnava stanje na področju civilne zaščite in požarnega varstva,
  • pripravlja predloge v zvezi z delovanjem civilne zaščite in požarnega varstva,
  • pripravi predlog razdelitve sredstev, namenjenih za dejavnost, za katere je ustanovljen odbor,
  • pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
  • opravlja druge zadeve s področja delovanja odbora.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima sedem članov.

Člani sveta so:

  • FRANC KODILA- predsednik
  • ALOJZ TRPLAN
  • SAŠO KOCA
  • MIHAELA ŽILAVEC
  • DAMIR HORVAT
  • JANEZ PANKER
  • VLADO VUČKIČ

Pristojnosti sveta določa zakon.

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem ima sedem članov.

Člani odbora so:

  • JOŽE VUGRINEC- predsednik
  • IGNAC GABOR
  • SAŠO KOCA
  • MAJDA ĐURINEK
  • DARKO PLEJ
  • KSENIJA HALAS
  • IRENA HÜLL

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem

  • obravnava zadeve in daje mnenja ter predloge ukrepov, ki se nanašajo na področje varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, knjižničarstva, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa, rekreacije in turizma,
  • skrbi za razvoj dejavnosti s področja delovanja odbora,
  • daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo dejavnosti s področij, za katere je pristojen odbor,
  • pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
  • predlaga delitev sredstev, namenjenih za društva na področju športa, kulture in na drugih področjih, za katera je pristojen odbor,
  • opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora.
Dostopnost