Skok na osrednjo vsebino

Ukrepi vlade in občine zaradi epidemije COVID-19

27. 3. 2020 | 12:55

Spoštovani!

Vlada je predstavila kratkoročen protikorona paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ocenjena vrednost za pomoč podjetjem in prebivalstvu je 2 milijardi evrov. Vlada pripravlja tudi že drugi sveženj, ki bo namenjen izhodu iz današnjega stanja.

Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v  obdobju dveh mesecev – veljavnost bo od dneva uveljavitve zakona do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni –, ki jih je treba vplačati v obe blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo.

Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec. Sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov, v razponu od 10 do 200% osnovne plače.

Določeni so ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših upokojencev, z nizkimi pokojninami, katerim se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa.

Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.

Določeno bo, da gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času tudi teh ne plačujejo, torej ne bo položnic.

Sprejeta je bila tudi vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko posebne aplikacije izrazili posebno prizadetost zaradi krize in ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega univerzalnega temeljnega dohodka. Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpišejo prispevki. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Vsi prispevki za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo.

Poseben paket pomoči je pripravljen tudi za kmetijstvo. Ukrepi, med drugim določajo nadomestilo za čas bolezni zaradi COVID-19 za kmete, nosilce dopolnilnih dejavnosti in turističnih kmetij. Prav tako bo za čas bolezni veljal odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane. S predlogom zakona se bo članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19 ter so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, za prvi mesec bolezni omogočilo pridobitev nadomestila za čas odsotnosti. Višina nadomestila bo znašala 80% minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Upravičeni do odloga plačila prispevkov bodo tudi kmetje, ki opravljajo osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost. Odlog plačila prispevkov bo zagotovljen za dajatve, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, in sicer najkasneje do 31. 3. 2022.

Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema (t.i. “finančni top”) in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država bo zagotovila dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.

Vlada je podala tudi predlog predlagano, da se mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, ko gre za blago in storitve poveča na 40.000 evrov, ko gre za gradbene storitve pa na 80.000 evrov, občine pa lahko samostojno izvajajo javna naročila.

Vlada je na svoji 6. redni sprejela tudi Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Ugotavljanja začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače – začasno zadržanost od dela, ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače OZZ, ugotavlja izbrani osebni zdravnik ter podaljšanja zdraviliškega zdravljenja, ki ga lahko določi ZZZS ali pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni. Ukrepa bosta zavarovanim osebam olajšala uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Občina Moravske Toplice bo dopolnjevala ukrepe vlade, kjer bo potrebno. Vsekakor pa je za dokončne rešitve potrebno počakati še naslednji sveženj ukrepov po epidemiji.

Alojz Glavač, župan

 

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost