Skok na osrednjo vsebino

Sociala

Občina Moravske Toplice

Ste se znašli v socialni stiski?

Pomagal vam bo Center za socialno delo Murska Sobota.

Kontaktni podatki:

TELEFON:   02 535 11 40
FAKS:  02 535 11 70
E-POŠTA:   gpcsd.mursk@gov.si
INTERNET:  www.csd-ms.si

URADNE URE:
Ponedeljek 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda  8.00 do 12.00 ter 13.00 do 17.00
Petek  8.00 do 12.00

Poslovni čas:
Ponedeljek, torek, četrtek   8.00 do 15.00
Sreda   8.00 do 17.00
Petek   8.00 do 13.00

DEJAVNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO

    • Psihosocialna pomoč  prizadetim družinam in posameznikom  v obliki razgovorov, dajanja informacij, ugotavljanje potreb, iskanje možnih rešitev v dani situaciji, nudenju opore.
    • Materialna pomoč v obliki izrednih in enkratnih denarnih pomoči,  za premostitev trenutne materialne stiske.

SOCIALNOVARSTVENE STORITVE

Naloga Centra za socialno delo je preprečevanje in reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva.  Svojo dejavnost opravlja v okviru socialno varstvenih  storitev in javnih pooblastil. Socialno varstvene storitve namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva) obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

Prva socialna pomoč
Obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave posameznika, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč. Namenjena je uporabnikom, ki iščejo pomoč prvič.

Osebna pomoč
Je odvisna od potrebe upravičenca in njegove sposobnosti aktivnega vključevanja pri razreševanju stisk in težav ter aktivnega sodelovanja ključnih dejavnikov okolja oz. ustrezne organizacijske mreže stalnih sodelavcev, z namenom da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje,ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.
Izvaja se v obliki:  svetovanja, vodenja, urejanja.
Pomoč družini za dom
Obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroka ter usposabljanje družine za opravljanje vsakdanje vloge.

MATERIALNE POMOČI

    • denarne socialne pomoči
    • izredne denarne socialne pomoči
    • enkratne denarne pomoči za premostitev materiale stiske

Denarna socialna pomoč je namenjena tistim, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov, na katere niso mogli vplivati, znajdejo v stiski. Ob taki pomoči naj bi lažje poiskali izhod iz situacije, v kateri so se znašli.

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če:
– nimate vi in vaši družinski člani dovolj sredstev za preživetje, pravice po drugih zakonih pa ste že uveljavili ( npr. ste izgubili zaposlitev, prenehali prejemati denarno nadomestilo Zavoda RS za zaposlovanje)
– nimate premoženja, ki bi vam omogočalo preživetje
– aktivno rešujete svojo socialno problematiko
– ste državljan Republike Slovenije in imate tu stalno prebivališče ali ste tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kjer tudi prebivate

Če ste brez kakršnihkoli sredstev za preživetje, znaša denarna socialna pomoč:
Od 01.07.2008:
    SAMSKA OSEBA 221,70 EUR
    DRUŽINA prva odrasla oseba 221,70 EUR
    Vsaka naslednja odrasla oseba 115,19 EUR
    Otrok 66,51 EUR
    Dodatek za enoroditeljsko družino 66,51 EUR

Osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči, izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdarvstvenih storitev.

Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli posamezniku oz. družini, ki se znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na  nastanek katerih posameznik oz. družina ne more oz. ni mogla vplivati!
Lahko se dodeli:
– za obdobje – dodeli se za obdobje, torej za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca
– enkratna – dodeli se v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost.

Enkratne denarne pomoči iz sredstev občin, za premostitev materialne stiske:
– Center za socialno delo Murska Sobota odloča tudi o enkratnih denarnih pomočeh iz naslova občin Murska Sobota, Puconci, Beltinci, Moravske Toplice, Šalovci in Rogašovci. Denarne pomoči so namenjene tistim, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se ne po lastni krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, izguba zaposlitve, ločitveni postopek, ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti;
– enkratna denarna pomoč se upravičencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki praviloma enkrat letno v enkratnem znesku, v izrednih primerih materialne ogroženosti dvakrat v enem koledarskem letu, vendar ne za isti namen;
– višina pomoči se določi za vsak primer posebej glede na materialno ogroženost, socialne okoliščine in stopnjo materialne ogroženosti;
To pravico upravičenci uveljavljajo v centru za socialno delo.

Državne štipendije: sprememba okoliščin
V kolikor družinski član upravičenca do državne štipendije (starši) izgubi zaposlitev, ostane brez plače ali uveljavlja nadomestilo za čas brezposelnosti pri ZRSZ, v tem primeru lahko upravičenci sporočijo nastalo spremembo (sprememba dohodka povezana s statusno spremembo: prej zaposlen, sedaj brez zaposlitve in dohodka). O pravici do državne štipendije se ponovno odloča.

Če je že bila pravica vlagatelju do državne štipendije zavrnjena iz razloga preseganja dohodkovnega cenzusa lahko, ob izgubi zaposlitve družinskega člana (starši), z novo vlogo uveljavljajo pravico do državne štipendije.

Otroški dodatek: sprememba okoliščin
V kolikor vlagatelj ali zakonski oz. izven zakonski partner izgubi zaposlitev in je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ter ne prejema denarnega nadomestila lahko na center javi spremembo. Na podlagi navedenih dejstev, center ponovno zaradi spremenjenih okoliščin izračuna višino otroškega dodatka.

V Centru za socialno delo Murska Sobota so vam za individualne obravnave na razpolago strokovni delavci in verjamemo, da boste skupaj našli primerne rešitve za vas.

Dostopnost