Skok na osrednjo vsebino

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

7. 9. 2022 | 03:16
Občinski svet je z Odlokom o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 23/1996, 38/2014 in 56/2022) določil število članov svetov po posameznih krajevnih skupnostih in volilne enote za volitve v Svete krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice. Območje Občine Moravske Toplice je razdeljeno na 27 krajevnih skupnosti:

Krajevna skupnost Andrejci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Andrejci. Voli se pet članov sveta KS.

Krajevna skupnost Berkovci: ena volilna enota, ki obsega naselje Berkovci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Bogojina: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Bogojina. Voli se pet članov sveta KS.

Krajevna skupnost Bukovnica: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Bukovnica. Voli se tri člane sveta KS.

Krajevna skupnost Čikečka vas: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Čikečka vas. Voli se tri člane sveta KS.

Krajevna skupnost Filovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Filovci. Voli se pet članov sveta KS.

Krajevna skupnost Fokovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Fokovci. Voli se tri člane sveta KS.

Krajevna skupnost Ivanci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Ivanci. Voli se pet članov sveta KS.

Krajevna skupnost Ivanjševci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Ivanjševci. Voli se tri člane sveta KS.

Krajevna skupnost Ivanovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Ivanovci. Voli se tri člane sveta KS.

Krajevna skupnost Kančevci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Kančevci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Krnci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Krnci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Lončarovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Lončarovci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Martjanci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Martjanci. Voli se pet članov sveta KS.

– Krajevna skupnost Mlajtinci / Lukačevci: dve volilni enoti, v katerih se voli skupno pet članov sveta KS.

1. volilna enota obsega območje naselja Mlajtinci – voli se tri člane sveta KS.

2. volilna enota obsega območje naselja Lukačevci – voli se dva člana sveta KS.

– Krajevna skupnost Moravske Toplice: 3 volilne enote, v katerih se voli skupno pet članov sveta KS.

1.volilna enota obsega območje naselja Moravske Toplice, in sicer: Levstikova ulica, Ulica ob igrišču, Delavska ulica, Kratka ulica in Kranjčeva ulica (razen hišnih številk: 41, 43 in 49). Voli se dva člana sveta.

2. volilna enota obsega območje naselja Moravske Toplice, in sicer: Na bregu, Lešče, Brezje, Brzinšček in del Dolge ulice (neparne hišne številka od 1 do 115 in parne hišne številke od 4 do 116) ter del Kranjčeve ulice (hišna  številka 41, 43 in 49). Voli se dva člana sveta KS.

3. volilna enota obsega območja naselja Moravske Toplice, in sicer: Rumičev breg, Cuber, Moravske gorice in Vinska graba ter del Dolge ulice (parne hišne številke od 200 do 264 ter neparne hišne številke od 201 do 293). Voli se en član sveta KS.

– Krajevna skupnost Motvarjevci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Motvarjevci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Noršinci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Noršinci. Voli se pet članov sveta KS.

– Krajevna skupnost Pordašinci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Pordašinci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Prosenjakovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Prosenjakovci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Ratkovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Ratkovci. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Sebeborci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Sebeborci. Voli se pet članov sveta KS.

– Krajevna skupnost Selo: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Selo. Voli se pet članov sveta KS.

– Krajevna skupnost Središče: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Središče. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Suhi Vrh: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Suhi Vrh. Voli se tri člane sveta KS.

– Krajevna skupnost Tešanovci: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Tešanovci. Voli se pet članov sveta KS.

– Krajevna skupnost Vučja Gomila: ena volilna enota, ki obsega območje naselja Vučja Gomila. Voli se pet članov sveta KS.

 

Določanje kandidatov za svete krajevnih skupnosti je v skladu z zakonom možno na dva načina:

a/ DOLOČANJE KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenim z njenimi pravili ter v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.

b/ DOLOČANJE KANDIDATOV S PODPISOVANJEM Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti v skladu z določili tretjega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah, lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 10 volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega bivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

Kandidatura mora imeti predstavnika, ki ne sme biti kandidat. V kandidaturi je potrebno navesti njegovo ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko. Predstavnik kandidature lahko pet dni pred dnem glasovanja občinski volilni komisiji sporoči imena zaupnikov kandidatov, ki spremljajo delo na voliščih. S predstavnikom kandidature kontaktira komisija v postopku preizkusa kandidatur in mu tudi vroči odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature. Vsaki kandidaturi je tudi potrebno priložiti pisna soglasja kandidatov. Soglasje kandidata je nepreklicno.

Če je predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev – podpisnikov, z dodatkom »in skupina volivcev«.

V skladu z določili zakona lahko vsaka skupina volivcev določi največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta se voli v volilni enoti.

Pri sestavi kandidatur je potrebno upoštevati določbo Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata, morajo določiti kandidate tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oz. mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oz. kandidatke na  kandidatni listi razporediti izmenično. Ta določba pa ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oz. kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oz. kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.

Vse kandidature se predložijo Občinski volilni komisiji Občine Moravske Toplice na Občinski upravi Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3 v Moravskih Toplicah najpozneje 20. 10. 2022 do 19.00 ure.

OBRAZEC KS -1 Kandidatura za volitve članov sveta KS

OBRAZEC KS- 2 Soglasje za kandidaturo za člana sveta KS

OBRAZEC LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

OBRAZEC LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturno listo kandidatov za lokalne volitve

Sklep o določitvi volišč

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice – neuradno prečiščeno besedilo

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost