Skok na osrednjo vsebino

DRUGI NAČINI GLASOVANJA

17. 10. 2022 | 02:14

PREDČASNO GLASOVANJE – 78. člen  Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

Predčasno glasovanje  bo potekalo v sredo, 16. 11. 2022 in v  četrtek, 17. 11. 2022, na naslovu Gasilski dom Moravske Toplice, Dolga ulica 63 v Moravskih Toplicah med 7.00 in 19.00 uro.

Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora s seboj imeti osebni dokument, s katerim izkaže njegovo identiteto. Zaradi tekoče izvedbe volitev (iskanje volivca v volilnem imeniku) volivce vljudno prosimo, da s seboj prinesejo tudi obvestilo volivcu o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.

GLASOVANJE PO POŠTI – 75. člen ZLV

V  skladu z 75.  členom ZLV v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki zahtevku predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2 in zahtevku za glasovanje po pošti priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najkasneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje v sredo, dne 9. 11. 2022 Občinski volilni komisiji, Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju volilna komisija) posredovati zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu  volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Če volivec, ki zahteva glasovanje po pošti, ne predloži odločbe o priznanju statusa invalida oziroma izvida o pozitivnem testu ali SMS obvestila o pozitivnem testu,  ga volilna komisija pozove, da obvestilo dopolni z ustreznim dokazilom. Rok za dopolnitev je 3 dni. Če volivec obvestila ne dopolni, se obvestilo o glasovanju po pošti ne upošteva.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena ZDVZ volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku 9. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo volilni komisiji najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).  Navedeno velja tudi za volivce, ki so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo pozitivnem testu).

GLASOVANJE NA DOMU – 81.člen ZLV

Po določbi 81. člena ZLV volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo volilni komisiji najkasneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje v sredo, dne 16. 11. 2022. Obvestilu morajo priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo se  šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta) iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni zdravnik).

Na enak način lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, obvestilu morajo priložiti ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). Namero za glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti pa mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

PRILOGA:

Dokument ObVK – druge oblike glasovanja

03_obrazec_glasovanje_posta

04_obrazec_glasovanje_posta_2

09_obrazec_glasovanje_doma

10_obrazec_glasovanje_doma_2

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost