Skok na osrednjo vsebino

Pravila za predstavitev v Lipnici

5. 10. 2014 | 12:00

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013), in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/2010), uredništvo glasila Lipnica, določa

PRAVILA
O IZRABI BREZPLAČNEGA OGLASNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA LIPNICA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK IN DRUGIH PREDLAGATELJEV IN NJIHOVIH PROGRAMOV ZA LOKALNE VOLITVE 2014

I.

V javnem glasilu Občine Moravske Toplice Lipnica bo vsem kandidatom političnih strank in drugim predlagateljev za volitve župana in članov občinskega sveta na lokalnih volitvah 2014 zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi, kakor tudi pri predstavitvi njihovih programov in volilnih propagandnih sporočil.

II.

  1. V javnem glasilu Lipnica se za predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 brezplačno zagotovi po ¼ strani za vsakega kandidata za župana in po ¼ strani za vsako listo kandidatov za člane občinskega sveta.
  2. Možne so dodatne objave za plačilo v največjem skupnem obsegu dveh strani.

III.

Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev uredništvo izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri žrebanju lahko sodelujejo predstavniki predlagateljev.

IV.

Objavljene bodo vse predstavitve, ki bodo posredovane uredništvu glasila najkasneje do roka za oddajo vsebin za zadnjo številko glasila, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 2014.

Številka: 040-00016/2014-2

Moravske Toplice, 21.08.2014

                                                                                                                        Odgovorni urednik:
                                                                                                                           Boris Cipot, l.r.

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost