Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Martjanci

Občina Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ki jo zastopa župan Alojz Glavač, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB  ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb – Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
  2. Predmet javnega zbiranja ponudb in ponudbena cena:

Predmet prodaje sta nezazidani stavbni zemljišči:

  1. 1. parcela 1054/18 v izmeri 1198 m2 katastrska občina Martjanci,
  2. 2. parcela 1054/21 v izmeri 1153 m2 katastrska občina Martjanci.

Zemljišči se nahajata znotraj območja veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Martjanci – Vzhod (južno od vrtca in cerkve). Območje je namenjeno zazidavi z enodružinskimi stanovanjskimi hišami in mirno obrtno dejavnostjo. Dostop do zemljišč je možen preko lokalne dovozne ceste. Več v spodnjih priponkah…

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Obrazec – ponudba za nakup nepremičnine

Velikost črk
Kontrast