Javno naznanilo

Občina Moravske Toplice

O javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB8.

Javno naznanilo

Velikost črk
Kontrast