Skok na osrednjo vsebino
2014 – 2018

30. redna seja – 16.10.2018

VABILO Zapisnik 29. redne seje Ktč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za Obrazložitev predloga rebalansa Rebalans prihodkov Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Predlog...

29. redna seja – 04.09.2018

Vabilo Zapisnik 28. redne seje K tč. 1- Poročilo o ivršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinsk K tč. 3 - Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja...

28. redna seja 31.07.2018

Vabilo Zapisnik 27. redne seje K tč. 1- Poročilo o ivršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna, januar-junij 2018 Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov...

27. redna seja – 19.06.2018

Vabilo Zapisnik 26. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 Poročila uporabnikov občinskega proračuna: Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtcev občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske...

26. redna seja – 24.04.2018

VABILO Zapisnik 25. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Uvod k zaključnemu računu proračuna OMT za leto 2017 Predlog zaključnega računa proračuna OMT Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Zaključni račun proračuna za leto...

25. redna seja – 26.02.2018

VABILO Zapisnik 24. redne seje občinskega sveta K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Poročilo nadzornega odbora Občine Moravske Toplice za leto 2016 K tč. 3 - Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja OŠ Fokovci za leto...

24. redna seja – 19.12.2017

Vabilo 24. redna seja Zapisnik 4. izredne seje K tč. 1. Poročilo o izvršitvi sklepov Občinskega sveta K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2017 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018...

4. izredna seja – 05.12.2017

Vabilo 4. izredna seja Zapisnik 3. izredne seje K tč. 1 - Predlog odloka o OPPN za enoto urejanja prostora TE12 v Tešanovcih K tč. 2 - Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Moravske Toplice  

3. izredna seja – 24.11.2017

Vabilo - 3. izredna seja Zapisnik 23. redne seje Predlog sklepa - Odlok o OPN Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Moravske Toplice - predlog Priloga 1 Priloga 2 Pregledna karta - predlagani posegi  

23. redna seja – 20.10.2017

Vabilo - 23. redna seja Zapisnik 22. redne seje K tč. 1. Poročilo o izvršitvi sklepov Občinskega sveta K tč. 2 - Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu K tč. 3 - Predlog spremembe kadorvskega načrta OU za leto 2018  

22. redna seja – 05.09.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna Realizacija računa financiranja...

21. redna seja – 18.07.2017

Vabilo K tč. 1- Zapisnik 20. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS Občine Moravske Toplice K tč. 3 - Predlog sklepa o sofinanciranju...

20. redna seja – 09.05.2017

Vabilo K tč. 1- Potrditev zapisnika 19. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2016 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna...

19. redna seja – 23.02.2017

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018...

18. redna seja – 31.01.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 2 - Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leto 2017 in 2018 Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun OMT za leti...

17 . redna seja – 22.12.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 16. redne seje K tč. 2 - Obvestio o začasnem financiranju K tč. 3 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda DOŠ Prosenjakovci K tč. 4 - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ K tč.. 5 - Ugotovitveni...

16. redna seja – 29.11.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 15. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obrazložitev predlog rebalansa proračuna Rebalans prihodkov proračuna Rebalans proračuna Rebalans računa financiranja Rebalans NRP po virih Rebalans NRP po...

15. redna seja – 06.09.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 14. redne seje K tč. 2 - Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plčaila staršev K tč. 2. - Predlog sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev OMT K tč. 3 - Informacija o novem režimu prehrane in počitka K tč....

14. redna seja – 26.07.2016

VABILO K tč. 1 - Potrditev zapisnika 13. redne seje K tč. 2 - Poročila uporabnikov občinskega proračuna za leto 2015 Poročilo - OŠ BOGOJINA Poročilo - OŠ FOKOVCI Poročilo DOŠ PROSENJAKOVCI Poročilo - VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE Poročilo - TIC Moravske Toplice...

13. redna seja – 28.06.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 12. redne seje K tč.- 2 Zapisnik 2. izredne seje K tč. 3- Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu - predlog sklepa Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice Priloga 1 - Pregled enot urejanja prostora v Občini...

12. redna seja – 21.04.2016

Vabilo - 12. redna seja K tč. 1. - Zapisnik 11. redne seje K tč. 2- Letno poročilo Občine Moravske Toplice za leto 2015 K tč. 2 - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov K tč. 2 - Realizacija prihodkov proračuna K tč. 2 - Zaključni račun proračuna K tč. 2 -...

11. redna seja – 01.03.2016

Vabilo - 11. redna seja K tč. 1 - Zapisnik 10. redne seje K tč. 2 - Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja K tč. 3- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o izdajanju javnega glasila K tč. 4 - Predlog sklepa o...

10. redna seja – 21.12.2015

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 9. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Obrazložitev predloga rebalansa Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalns prihodkov proračuna Rebalns proračuna Rebalns računa financiranja Rebalns NRP...

9. redna seja – 30.11.2015

VABILO K tč. 1 - Potrditev zapisnika 8. redne seje K tč. 2 - Potrditev zapisnika 1. izredne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o pričetku izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja K tč. 4 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju...

8. redna seja – 31.08.2015

VABILO ZAPISNIK K tč. 2 -Predlog odlokov o spremembah in dopolnitva odlokov o ustanovitvi oš Fokovci, OŠ Bogojina in K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna K tč. 4 - Poročilo o opravljeni notranji reviziji za leto 2014 K tč.5 - Poročilo nadzornega odbora občine...

7. redna seja – 22.06.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 6. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina za leto 2014 K tč. 2- Poročilo OŠ Fokovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo DOŠ Prosenjakovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo Vrtcev Občine Moravske Toplice za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo TIC...

6. redna seja – 12.05.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 5. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa za leto 2014 Zaključni račun Kazalo Letno poročilo OMT za leto 2014 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Zaključni račun prihodkov Zaključni račun proračuna Realizacija NRP Poslovna...

5.redna seja – 17.03.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 4. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leti 2015 in 2016 Načrt razvojnih programov Bilanca...

4. redna seja – 17.02.2015

Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnik 3. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2015 Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2016 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT za leto 2015 in 2016 Proračun OMT za leto 2015 in 2016 Račun...

3. redna seja – 23.12.2014

Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnika 2. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalans...

2. redna seja – 01.12.2014

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 1. redne seje K tč. 2 - Predlog sprememb in dpolnitev Poslovnika Občinskega sveta K tč. 3 - Predlog statutarnega sklepa K tč. 4 - Predlog sklepa o ustanovitvi svetaza varstvouporabnikov javnih dobrin K tč. 5 - Predlog Odloka o uporabi...

1. redna – konstitutivna seja – 07.11.2014

VABILO Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članov OS - predstavnika MNSS Statut Občine Moravske Toplice...

Zapisniki sej občinskega sveta – mandat 2014-2018

Zapisnik 1. seje občinskega sveta - 07.11.2014 Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta - 01.12.2014 Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta - 23.12.2014 Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta - 17.02.2015 Zapisnik 5. redne seje Zapisnik 6. redne seje Zapisnik 7....

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost