Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

3. september 2018

Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom za predlaganje kandidatov za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Pozivamo vas, da svoje predloge podate na naslov: Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ali na e-naslov tajnice občinske volilne komisije: majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si

Predlogi so pravočasni, če jih bo volilna komisija prejela do vključno četrtka, 13. 9. 2018.

Poziv in obrazec sta v prilogi.

 

V skladu s 34. členom Zakona o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. Po določbi 37. člena ZLV volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki (predsednik, dva člana in njihovi namestniki). Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa (npr. član občinske volilne komisije in član volilnega odbora). Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan. Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku. Če tega ne stori ali poda lažno izjavo, se kaznuje za prekršek, za kar je predvidena globa v višini 600 EUR.

 

Kontakt