Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

1. junij 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt CASCO

Materialni tok v predelovalni verigi lesne industrije znatno prispeva k podnebnim spremembam. Neizkoriščenost priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot v bodoče, je velika. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih.

 Neizkoriščen je pa tudi potencial za zmanjšanje emisij CO2. Project CaSCo omogoča te potencialne dostopnosti predvsem odločevalcem in akterjem. Na podlagi dokazanih inovativnih čezmejnih delovnih ocenjevanj in spremljanj, razvitih HVH in vpliv materialnega toka na nizkoogljični tok pri uvozu lesnih proizvodov na podnebje. 

Projekt CaSCo – Carbon Smart Communities, v katerem Razvojna agencija Sinergija sodeluje kot projektni partner, je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Alpine Space. Vrednost projekta je 2.290.000 € (od katerih je je 85% sofinanciranih) in njegova projektna zgodba traja od 1.11.2016 do 31.10.2019.

Partnerstvo sestavljajo organizacije iz petih evropskih držav območja Alp (Nemčija, Francija, Italija, Slovenija in Avstrija).

Projekt se dotika strateškega razvojnega vprašanja regije: Kako čim bolje izkoristiti strateško surovino les ter posledično pripomoči k zmanjševanju CO2. Kakovostni izdelki, proizvedeni iz domačega lesa in poraba lokalnega lesa doma, omogoča in spodbuja razvoj novih tržnih niš.

Projekt zasleduje dva glavna cilja:
- razvoj in implementacijo nizkoogljičnih mednarodnih političnih instrumentov za oskrbo z lesenimi izdelki z nizkim ogljičnim odtisom, ter
- ustvariti sklenjen krog regijske dodane vrednosti in kapitalizacijo nizkoogljčnih lesenih izdelkov s spodbujanjem njihovega vključevanja v politike, javne organe in druge ključne akterje, kot so arhitekti.

Pričakovani rezultati projekta bodo:

- razviti politični okvir za vključevanje nizkoogljičnih lesenih izdelkov v javno naročanje.
- vključitev teh politik v različne skupnosti na območju programskega območja.
- Izboljšan mednarodni operativni okvir in podporna orodja za nizkoogljične politike.
- okrepitev MSP vrednostnih verig in izboljšana dostopnost nizkoogljičnega lesa.

Navedena cilja želita dvigniti zavedanje o pomenu lokalnega lesa, možnostih njegove rabe v lokalnem in regionalnem prostoru ter razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki temeljijo na lokalnem lesu. Tvoril se bo kontrolni instrument, s katerim bodo javni organi ter druge stranke lahko zagotovile skladnost dobavljenih lesnih proizvodov s politično opredeljenih zahtev za lesno uporabo. Razvita orodja bodo tekom projekta ter po preteku projekta lahko neposredno uporabljali interesne skupine, akterji, MSP-ji, kateri bodo certificirali svoje lesne proizvode, da jih bodo stranke prepoznale kot »low carbon timber« (nizko ogljični les). Poleg tega projekt prinaša nova znanja, nove kompetence ter  spodbuja podjetnike, arhitekte, oblikovalce in lokalne skupnosti k lokalnemu/regionalnemu zavezništvu pri uporabi/rabi lokalnega lesa, ki od surovine do končnega izdelka prepotuje le malo kilometrov in s tem prispeva tudi k zmanjševanju CO2.

V projektu se bodo vzpostavljala t. i. pametna inovativna okolja, ki z uporabo sodobnih tehnologij razvijajo pristope in povezujejo različne deležnike v skupno zavezništvo za  večjo prepoznavnost pomembnosti in uporabnosti lokalnega lesa in večjo uporabo lokalnega lesa tako pri proizvajalcih izdelkov kot pri oblikovalcih, arhitektih kot pri lokalnih skupnostih. Info točka v regiji bo pripomogli k spodbujanju in motiviranosti ciljnih skupin pri varčevanju ogljika za določene lesne dejavnosti.

Poleg tega se projekt dotika zelenih javnih naročil in bodo pripravljena priporočila za deležnike o možnostih uporabe javnih naročil za čim večjo uporabo lokalnega lesa iz lokalnega okolja. Pristopi in nove rešitve  bodo v okviru projekta tudi preizkušeni s pilotnimi rešitvami za zasebni in javni sektor.

Narejen akcijski načrt na podlagi izkušenj bo pripomogel k dodatni strategiji za izvajanje usposabljanj značilno za uporabo lesa z nizkimi emisijami ogljika v različne obstoječe strukture izobraževanja.

Preko pilotnih projektov ter kolekcije dobrih praks bomo podpirali lokalne pilotne primere MSP-jev, krepili njihove moči, razvijali nove vrednostne verige ter inovativne izdelke.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani: http://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home


Pripravila:
Janja Horvat
Strokovna sodelavka
RA Sinergija

 

Kontakt