Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

7. september 2016

KAKO POSTATI PODJETNIK ALI USTANOVITI DRUŽBO - INFORMACIJE

 Nekaj osnovnih in korstnih informacij o točkah VEM ...

 

Kako postati samostojni podjetnik ali ustanoviti družbo na VEM točki AJPES Murska Sobota

 

 • Nekaj osnovnih informacij o točkah VEM

 

VEM točke so podpora uporabnikom, kjer lahko oddate vloge za:

 • Ustanovitev s.p. ali d.o.o.
 • Oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV,
 • Uredite obvezna socialna zavarovanja zase in za zaposlene (M-1; M-2; M-3 in M-12),
 • Objavite prosto delovno mesto,
 • Oddate vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja,
 • Pooblastite drugo osebo (npr. računovodski servis) za delo s sistemom e-VEM.

Če podjetje že imate, lahko :

 • Prijavite spremembo podatkov v PRS ali sodni register
 • Uredite vse postopke, ki so že navedeni v informaciji o ustanovitvi subjekta (oddaja davčnih podatkov, oddaja prijav v obvezna zavarovanja.

 

OPOZORILO:

Na VEM točki lahko oddate prijave v zavarovanja po naslednjih podlagah: 001, 005 in 013 ter prijava v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicne bolezni –M12 )

 

 • Registracija samostojnega podjetnika (s.p.)

 

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah lahko samostojni podjetnik posameznik (podjetnik) začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS).

 

Vpis podjetnika, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika se lahko izvede neposredno prek državnega portala e-VEM z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali na vseh točkah VEM oz. AJPES, kjer so podjetniku zagotovljene:

 • vse informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom podjetnika iz PRS;
 • pomoč pri izpolnjevanju elektronskih obrazcev v aplikaciji e-VEM ter posredovanje podatkov pristojnim organom in institucijam. Na vstopni točki AJPES se trudimo, da vam ponudimo, čim bolj celovite podatke v zvezi s postopki potrebnimi pri registraciji samostojnega podjetnika. Za registracijo s.p. potrebujete:
 •  
 •  
 • veljavni osebni dokument in davčno številko,
 • Če niste lastnik objekta na naslovu, ki ste ga izbrali kot poslovni naslov, morate prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo morate predložiti tudi v primeru, da ustanavljate podružnico.
 • Pri številnih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti določene pogoje in pridobiti ustrezna dovoljenja. Preverite, ali za opravljanje vaše dejavnosti ali poklica potrebujete dovoljenje ali katere pogoje morate izpolnjevati. Več informacij poiščite na: http://evem.gov.si/,.
 • V primeru, da želite imenovati tudi zastopnika (prokurista ali zastopnika za primer smrti), je potrebno predložiti njegovo soglasje k imenovanju.

 

Vpis s.p. je možen naslednji dan po oddaji popolne prijave. Datum vpisa lahko predlagate za največ 3 mesece vnaprej.

Prijavo za izbris pa morete vložiti najmanj 3 dni pred želenim datumom izbrisa s tem, da morate vsaj 15 dni pred izbrisom na spletnih straneh AJPES objaviti, da boste prenehali opravljati dejavnost (več na povezavi: http://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=55,).

 

 

Še nekaj besed o popoldanskem s.p.-ju

 

Za t.i. »popoldanski s.p. veljajo enaka pravila kot pri registraciji rednega s.p. O popoldanskem s.p. govorimo, ko je podjetnik zavarovan po drugih osnovah (npr. je zaposlen pri drugem delodajalcu), kar se potem izrazi v višini plačila prispevkov (plača se t.i. pavšal).

 

 

 

 

 • Registracija družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

 

 

 

Predlog za vpis lahko vložite na izpostavi AJPES če,

 • Celotni osnovni kapital (najmanj 7.500 EUR) vplačate v denarju,
 • Akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo sklenete na obrazcu VEM,
 • Za enoosebno družbo vodite elektronsko knjigo sklepov.

 

Predlog vloži družbenik. Če je družbenik pravna oseba pa zastopnik te pravne osebe. V primeru več osebne družbe predlog vložijo vsi družbeniki in zastopniki skupaj. Ob vložitvi predloga morate predložiti veljaven osebni dokument, tujec fizična oseba tudi davčno številko in EMŠO. Vložitev predloga po pooblaščencu na vstopni točki VEM ni možna. Prav tako ni možno vložiti predlog, če sta družbenika zakonca.

 

Zakon o gospodarskih družbah v 10. a členu določa omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb in pridobivanju v gospodarskih družbah. Obstoj omejitve pomeni, da oseba ne more ustanoviti gospodarske družbe oziroma pridobiti deleža v gospodarski družbi, kar se preverja v sistemu e-VEM pred oddajo predloga za vpis oziroma pred vpisom gospodarske družbe v sodni register.

 

Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v predlogu za vpis, mora (skladno s četrtim odstavkom 4. člena Zakona o sodnem registru,) predlogu za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overi upravna enota, notar ali točka VEM.

   

 

 

Kje nas najdete?

 

Vstopna točka VEM, Izpostava AJPES Murska Sobota, posluje na naslovu Slovenska ulica 2, Murska Sobota. Za vas imamo uradne ure:

- v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,

- v torek, četrtek in petek ter dan pred praznikom od 8. do 13. ure

in - v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.

 

Za morebitna dodatna pojasnila pa smo dosegljivi tudi po telefonu in elektronski pošti:

Telefonska številka:

Faks:

e-naslov:

02 530-09-80

02 530-09-77

 

 

 

Vsi postopki za vpis, za vpis spremembe podatkov in za izbris podjetnika v/iz PRS, ki jih podjetniki izvedejo prek AJPES, so brezplačni.

 

Kontakt