Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

18. september 2013

Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokoj. in invalidsko zavarovanje kmetov zaradi naravnih nesreč

Vloga v prilogi

Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov 

Po določbah Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - ZPKS (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95) se lahko kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zaradi zmanjšanja pridelave, ki so posledica naravnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zakon za elementarne nesreče šteje med drugim tudi sušo. 

V primeru elementarnih nesreč zavarovanec vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje po tem zakonu pri pristojnem davčnem uradu v roku 15 dni od nastanka škode v skladu z določbami 9. člena ZPKS. Vloga je dostopna na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Sporocila_za_medije/Narav.nesrec__2008-KMETJE.pdf in na vseh davčnih uradih.

Tako je glede na zakonske določbe dolžan zavarovanec vložiti vlogo pri pristojnem davčnem uradu.

Branko Rocner,

vodja Sektorja za odmero, kontrolo in informiranje,

Davčni urad Murska Sobota

Kontakt