Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

3. april 2013

OBČINSKI SVETNIKI ZAVRNILI PREDLAGANA STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE OPN

Popravni izpit že na aprilski seji

Dogajanje na seji Občinskega sveta dne 26.03.2013

V uvodu 21. redne seje so se svetniki lotili obravnave dveh točk dnevnega reda, povezanih z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Moravske Toplice in določitve cen oskrbe s pitno vodo, ki jo v naši občini opravljata javni podjetji Vodovod Murska Sobota d.o.o. in Čista narava d.o.o.,  upravljalec z vodovodom v Prosenjakovcih.  Z Novim letom je namreč pričela veljati nova uredba o oblikovanju cen javnih gospodarskih družb s področja okolja, torej tudi oskrbe s pitno vodo.
Izvajalcu Vodovod Murska Sobota d.o.o. je bil potrjen elaborat. Sprejet je bil tudi sklep o določitvi cen tako, kot je bilo z gradivom za sejo občinskega sveta predlagano. Cen pred in po dvigu direktno ni možno primerjati, saj elementi cene niso enaki. Iz elaborata pa je razvidno, da bo povprečna štiričlanska družina v stanovanjski hiši ob mesečni porabi 110 l vode na osebo na dan v povprečju prejela za 36% višji račun na mesec, kar bo zneslo okrog 2,7 EUR z DDV.
 Za uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo s tako imenovanega Prosenjakovskega vodovoda, pri katerem javno službo izvaja Čista narava d.o.o., so svetniki na osnovi elaborata o oblikovanju cene storitev sprejeli naslednje sklepe:
 - Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Moravske Toplice, izvajalca javne službe Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o.
 -     Višina cene storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice, ki jih za naselja, določena z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 90/11 in 1/13) v okviru izvajanja gospodarske javne službe zaračunava Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o., ostane za uporabnike nespremenjena, s tem, da se struktura cene uskladi z uredbo.
Poslovni rezultat izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2013, bo Občinski svet Občine Moravske Toplice obravnaval na eni izmed sej in v proračunu Občine Moravske Toplice zagotovil sredstva za pokritjemorebitne izgube iz tega naslova.
- Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o določitvi višine subvencioniranja cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Moravske Toplice izvajalca javne službe Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o.
V občini Moravske Toplice smo se priprave novih prostorskih aktov, gre za temeljni dolgoročni prostorski razvojni dokument, lotili pred petimi leti. Osnutek občinskega prostorskega načrta in pripadajoče okoljsko poročilo sta v letu 2011 doživela dvoje javnih razgrnitev, vzporedno z razgrnitvijo pa je potekala tudi javna razprava, ki je navrgla kar 580 pripomb, ki so vključene v osnutek OPN. Stališča do pripomb bi morali sprejeti tudi občinski svetniki, kajti na tej osnovi bi strokovne službe soboškega Zavoda za ekonomiko in urbanizem pripravile predlog Občinskega prostorskega načrta. Da bi  lahko kar se da konkretneje obravnavali pripombe iz javne razprave in do njih zavzeli  ustrezna stališča, je občinska uprava svetnike pravočasno oborožila z vso potrebno dokumentacijo, vse grafične predloge pa so imeli na voljo tudi na spletu. Toda, v razpravi se je največ besed porabilo o upravičenosti oziroma neupravičenosti umestitve   projekta širitve kmetije Cigüt v Lukačevcih. Proti njeni širitvi so bili najbolj glasni v civilni iniciativi, ker naj bi skozi projekt širitve kmetija Cigüt postavila tudi bioplinarno. Seji so prisostvovali tako člani civilne iniciative, kakor tudi kmet Cigüt. Po kar burni razpravi je podžupan Geza Džuban, ki je predsedoval seji, svetnikom ponudil v sprejem sklep, da  Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme pobudo pod zap. št. 178/d v k.o. Lukačevci, širitev ob kmetiji.  Za sklep je glasovalo sedem (7) od 14 prisotnih svetnikov. Sledil je predlog sklepa, s katerim bi svetniki sprejeli stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPN, ki jih je pripravila strokovna služba ZEU.  Začuda predlog sklepa ni bil potrjen, saj sta zanj glasovala le dva svetnika, kar je župan Alojz Glavač pospremil z besedami, da pri odločanju svetniki niso bili iskreni, ker naj bi jih  pri odločanju vodila  všečnosti do civilne iniciative ali pa kmetovalca Cigüta. Da je še prezgodaj za volilno kampanjo, je še dejal in poudaril, da bo  zamik pri sprejemanju prostorskega načrta slab signal potencialnim investitorjem.  Ti bodo zato raje poiskali okolje z že urejenimi prostorskimi dokumenti. Osnutek in pripombe iz javne razgrnitve OPN bodo svetniki obravnavali že na naslednji aprilski seji. Interes občine je, da čim prej dobi dokument, ki bo na dolgi rok opredeljeval posege v prostor.
Sledila je obravnava poročila Nadzornega odbora o poslovanju občine v letu 2011, svetniki so   se seznanili tudi z revizijskim poročilom o notranjem poslovanju občine v letih 2009 in 2010. Zadnje točke dnevnega reda so bile namenjene imenovanjem. Tako sta bila v svet DOŠ Prosenjakovci imenovana Ladislav Sabotin in Tibor Vöröš st., svetnik Franc Deutsch je bil izvoljen v  nadzorni svet JPK Čista narava, Roman Ješovnik iz Policijske uprave Murska Sobota pa je postal član SPV občine Moravske Toplice.

Kontakt