Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Naloge občine

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Občine Moravske Toplice in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
 • sprejema statut in druge splošne akte občine,
 • sprejema proračun in zaključni račun občine,
 • načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
 • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
 • ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
 • pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
 • sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja,
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
 • spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
 • sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
 • oblikuje davčno politiko, ki pospešujejo gospodarski razvoj,
 • sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
 • izdeluje in analizira evidence o stanju kmetijstva, gospodarstva, prebivalstva, gospodarskih subjektov, zemljišč in zgradb in drugo,
 • ustanavlja gospodarske družbe, zadruge in interesna združenja na področju turizma, sociale in kmetijstva, ter na drugih področjih pomembnih za gospodarski in družbeni razvoj občine,
 • opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva v skladu z zakonom,
 • z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
 • v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
 • sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
 • spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini  ter se vključuje v stanovanjski trg,
 • sodeluje pri prenovi objektov, ki so primerni za gradnjo stanovanj za socialno ogrožene in mlade družine,
 • v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
 • sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5.  Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
 • ustanavlja lokalne javne službe in javna podjetja,
 • sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
 • zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
 • nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
 • gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
 • zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
 • ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
 • v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
 • sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
 • z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
 • spremlja stanje na tem področju,
 • pristojnim organov in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
 • sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
 • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
 • zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
 • z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
 • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine,
 • sodeluje in vzpodbuja delovanje društev, zvez na področju športa in kulture v občini.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
 • izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
 • izvaja naloge na področju posegov v prostor in gradbenih objektov v skladu z zakonom in uredbami vlade,
 • izvaja naloge geodetske službe v skladu z zakonom,
 • spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
 • sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja
 • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
 • z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
 • lokalne javne ceste in druge javne poti,
 • površine za pešce in kolesarje,
 • igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
 • javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
 • ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
 • organizira reševalno pomoč v požarih,
 • organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
 • zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
 • zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
 • zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi  nesrečami,
 • zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
 • sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
 • opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
 • sprejema ustrezne splošne akte,
 • določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
 • ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
 • organizira občinsko redarstvo,
 • izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
 • opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanje občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
 • opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
 • inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
 • določanje namembnosti urbanega prostora,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
 • evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
 • zagotavljanje varstva naravnih kulturnih spomenikov v sodelovanj s pristojnimi institucijami,
 • mrliško ogledno službo in
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov. Za potrebe iz prejšnjega stavka pridobiva občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.  

Kontakt