Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Kmetijske panoge

Med vsemi obdelovalnimi zemljišči kmetijskih gospodarstev na območju Občine Moravske Toplice prevladujejo njivske površine, kjer se večinoma prideluje pšenica, sledita koruza in ostala žita. V zadnjih letih je vedno več njiv zasejanih z oljno bučo, oljno repico, sončnicami, krmnim grahom, ajdo, bobom.

Precejšnji delež kmetijskih površin predstavljajo travniki in pašniki. Velik delež travnatega sveta omogoča živinorejo kot glavno kmetijsko dejavnost.

Na ravninskem delu občine je večina površin obdelana kot njive in travniki. Večina kmetijskih površin je dobre kvalitete, čeprav se na južnem delu pojavljajo tudi močno peščena in prodnata tla, ki slabo zadržujejo vlago, na nekaterih predelih pa so močvirnati predeli. Gozdov je na ravnem delu občine malo.
 
Pravo nasprotje ravninskemu delu predstavlja gričevnat del občine, ki je na nekaterih delih celo več kot 40% poraščen z gozdovi. Kvaliteta obdelovalnih površin je slabša, saj večji del površin spada v slabše kvalitetne razrede (3, 4, 5,…). Površine je poleg tega še zaradi nagiba težje obdelovati, zato spada to območje med področje z omejenimi možnostmi pridelave. V neposrednih plačilih Ministrstva za kmetijstvo je bilo to območje označeno kot OMD območje in predstavlja v naši občini 9.562,7 ha, torej 66,19% celotne površine občine (14446,257 ha).
Glede na naravne pogoje pridelovanja, razpoložljive kmetijske površine in ekonomičnost pridelave je kmetijstvo na območju Občine Moravske Toplice raznoliko.
 
Intenzivno pridelovanje poljščin in vrtnin je predvsem na ravninskem območju, kakor tudi na primernih legah Goričkega dela občine.
Kmetovanje je oteženo zaradi velike razdrobljenosti parcel, vendar si kmetje že sami namensko združujejo zemljišča. V katastrskih občinah Bukovnica, Vučja Gomila, Mlajtinci, Berkovci in Motvarjevci je bila na pobudo lastnikov zemljišč in s sodelovanjem Občinske uprave izvedena komasacija, istočasno so se opravila tudi agromelioracijska dela. V nekaterih katastrskih občinah (npr. Moravci, Tešanovci…) so bila kmetijska zemljišča urejena s komasacijo in melioracijo. Na območju katastrskih občin Ivanjševci in Ratkovci pa se komasacija trenutno izvaja.
Povečanje parcel ima učinek na ekonomičnosti proizvodnje, saj se zmanjšajo stroški premikov, efektivnejše je delo s stroji, bistveno se zmanjšajo meje pred parcelami, ki so vedno vir zapleveljenosti in mesto za zadrževanje škodljivcev, izboljša se kvaliteta obdelave, poveča se povprečni pridelek pri vseh kulturah. Povečanje pridelkov in boljša izkoriščenost površin vpliva na boljše prihodke iz dejavnosti.
Pomemben vpliv na znižanje stroškov ima boljša izkoriščenost mehanizacije, manj stroškov je s premiki, delo je hitreje opravljeno in izvedeno v bolj optimalnem času.
Zaradi komasacij se poveča tudi interes za nakup manjših kosov zemljišč, ki si jih večinoma ostareli kmetje ali lastniki iz drugih krajev že želeli prodati, pa zanje zaradi majhne površine posameznih kosov in sorazmerno velikih stroškov prodaje, s strani večjih kmetov ni bil izražen interes za nakup. Zaradi izvedene komasacije in s tem lažje in cenejše obdelave zemljišč se upočasni ali ustavi zaraščanje kmetijskih zemljišč.
Pozitivni učinki so doseženi tudi s tem, da je urejeno odvodnjavanje površinske vode in izboljšana kvaliteta poljskih poti, za vse parcele se uredijo tudi ustrezne dovozne poti.
Komasacija ima pozitiven vpliv tudi iz naravovarstvenih učinkov. Zaradi številnih mej med parcelami in obračališči, ki so vir plevelov in škodljivcev je velika poraba kemičnih sredstev. Z zmanjšanjem števila mej in obračališč, je tudi manj virov za zapleveljenost in s tem manjša potreba po rabi dodatnih kemičnih pripravkov.

Živinoreja prevladuje na za to preusmerjenih kmetijah. Čeprav je govedoreja in prašičereja tudi v prihodnje osnovna usmeritev kmetij, se v zadnjem času uveljavlja tudi gojenje drobnice, medtem ko perutninarstvo in kunčjereja ostajata v doseženem obsegu.
 
Glede na ugodne naravne pogoje (primerna lega, podnebje) sadjarstvo temelji na integrirani in bio pridelavi ter predelavi sadja v končne proizvode (suho sadje, kis, žganje, sokovi, sirupi, kompoti, marmelade), ki se prodajajo tudi neposredno na domu.
Posebno pozornost se  posveča starim kmečkim in travniškim visokodebelnim sadovnjakom, s katerimi se ohranja kulturna podoba krajine. Zaradi nestalnih vremenskih razmer se na površinah z nasadi uvaja umetno namakanje in zaščita pred točo. Na absolutno sadjarskih legah se razvijajo nasadi z ekonomsko zanimivimi sadnimi vrstami (jablane, breskve, češnje, orehi, lešniki, ipd.).
 
Vinogradništvo temelji na obnovi starih obstoječih nasadov in razširitvi vinogradov na absolutne vinogradniške površine in združevanju parcel v večje komplekse. Pri obnovah se ponovno uvajajo rdeče sorte. Poseben poudarek se namenja pridelavi kakovostnega vina, to pomeni, ne prezgodaj trgati grozdje, izobraževati ljudi, z namakanjem in ustreznim obdelovanjem doseči dobro kvaliteto vina. Poseben poudarek se namenja tudi blagovni znamki, pod katero se trži vino.
Ker tradicionalne kmetijske panoge kmetijam v Občini Moravske Toplice ne dajejo zadosti dohodka za preživetje, se morajo kmetje usmeriti predvsem tudi v različne dopolnilne dejavnosti (predelava mesa - ki je tehnološko in finančno zelo zahtevna, predelava sadja – kar pride v poštev tako pri intenzivnih sadjarjih, kakor tudi pri tistih, ki razpolagajo s travniškimi sadovnjaki, pridelava in predelava zelišč, peka kruha, peciva, pogač na tradicionalen način v krušni peči, nabiranje in predelava gozdnih sadežev, čebelarstvo, turizem na kmetiji: vinotoči, izletniške turistične kmetije, kmetije z nastanitvijo, gojenje drevesnih sort, pridelava semena, pridelava sadik sadnega in gozdnega drevja, izdelki iz žganja …
Pomembno je vključevanje dopolnilnih dejavnosti v turistično ponudbo občine.

Vrtnarstvo je pomembno predvsem za samooskrbo z doma pridelano zelenjavo, tisti, ki pa so zainteresirani za pridelavo večjih količin, pa se usmerjajo v specializirano pridelavo posameznih rastlinskih vrst, npr. solata, paradižnik, paprika, zelje, kumarice, feferoni, rdeča pesa, čebula, korenje in druge vrtnine. Smotrna je usmeritev v pridelavo zelenjave pod rastlinjaki in plastenjaki, ker je klima ugodna in se na majhni površini dosegajo vrhunski pridelki, s katerimi se ustvarja dobiček. Zaradi naše naravne danosti geotermalne vode in njenega izkoriščanja bo v bodoče sledil nadaljnji razvoj vrtnarstva predvsem na nižinskem delu občine.

Kontakt