Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

AGROMELIORACIJA PROSENJAKOVCI

NAZIV AKTIVNOSTI

Agromelioracija Prosenjakovci

 

POVZETEK

Namen izvedbe agromelioracije na komasacijskem obmocju Prosenjakovci je vzpostaviti v prostoru ustrezne pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa enakovredno zagotoviti ustrezno ekološko in krajinsko stanje v prostoru. Agromelioracija dejansko pomeni operativni zakljucek izvedbe komasacije - vzpostavitev novega in sanacija starega potnega režima. Z izvedbo agromelioracije pricakujemo, da se bo skrajšal cas dostopa do parcel, urejene dovozne poti za rabo tehnološko sodobne kmetijske mehanizacije bodo omogocila manjše variabilne stroške rabe kmetijske mehanizacije (poškodbe kmetijskih prikljuckov, lomi). Dolgorocni ucinek komasacije in agromelioracije je predvsem v znižanju stroškov pridelave zaradi nižjih stroškov transporta in manjše porabe casa za obdelavo zemljišc. 

 

CILJI

Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci zasleduje naslednje cilje:

 • omogočiti operativni učinek komasacije in tako doseči predvidene učinke komasacije;
 • pospešiti prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev;
 • urediti dovozne poti in ceste;
 • omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov;
 • zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje;
 • povečanje produktivnosti dela;
 • okoljski učinki- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju;
 • povečati interes za nakup manjših zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati;
 • zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju;
 • ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti;
 • spodbujanje kmetijske dejavnosti v občini, predvsem pri mladih ter zmanjšanje brezposelnosti;
 • zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju komasacije;
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Agromelioracija na komasacijskem obmocju Prosenjakovci obsega izgradnjo novih poti, razgradnjo starih poti, rekonstrukcijo poti, navoz rodovitne zemlje, izgradnjo in obnovo jarkov za odvodnjavanje.

  Površina
agromelioracijskih
del (v m2)
Dolžina
agromelioracijskih
del (v m)
Izgradnja novih poti    9.373
Rekonstrukcija poti   2.729
Razgradnja starih poti   21
Izgradnja in obnova jarkov za odvodnjavanje   9.569
Nasipavanje rodovitne zemlje 1.409  
SKUPAJ - Izgradnja novih poti   12.102
SKUPAJ - Ustavrjeno novih kmetijskih površin 1.409  

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 1. Z izvedbo predvidene investicije ocenjujemo, da bodo največje koristi imeli kmetje, ki imajo svoje površine na komasacijskem območju. Z izvedbo agromelioracije so se uredile dovozne poti, očistilo grmovje in drevesa ter uredila določena zemljišča za kmetijsko proizvodnjo. S tem se je zaključil poseg v prostor in je dosežen končni učinek komasacije. Z izvedbo agromelioracije so se uredile nove poti, ki bodo optimizirale dostopnost njivskih površin za kmete in izboljšale kvaliteto premikov strojev iz kmetije na kmetijske površine in nazaj. S tem se bo zmanjšala poraba goriva, manjša bo obraba strojev, zmanjšalo se bo število poškodb strojev in manj časa se bo porabilo za premik strojev. Vse skupaj pa bo imelo za posledico zniževanje stroškov kmetijske proizvodnje. Z izboljšanjem kvalitete poti bo imelo tudi pozitivne učinke na varnost in zdravje pri delu. S predvideno investicijo se bodo zmanjšale spravilne razdalje za 25,56% oziroma za 629,40 km.
 2. Učinek investicije je tudi v pridobitvi novih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Na površinah kjer se bodo razgradile stare poti, kjer se bo krčilo grmovje in drevesa ter kje se bodo uredila zemljišča z izravnavo in nasipavanjem rodovitne zemlje bodo nastale nove uporabne površine za kmetijsko proizvodnjo. V okviru investicije predvidevamo pridobitev 1.409 m2 kmetijskih površin. 
 3. Predvidevamo da se bo zaradi agromelioracijskih del povečal interes za nakup zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati pa zanje zaradi manjše površine posameznih parcel, slabše dostopnosti in sorazmerno velikih stroškov ni bilo do sedaj interesa.
 4. Učinek investicije lahko ocenjujemo tudi z okoljskega vidika. Zmanjšan čas za obdelavo, izvedbo agrotehničnih ukrepov in poti pomeni tudi manjšo porabo goriva, kar pa posledično pomeni manjše emisije izpušnih plinov in CO2 v okolje.
 5. Učinek investicije je tudi na urejenost okolja. Z ureditvijo dovoznih poti, urejenosti zemljišč nastane okolje bolj urejeno in bolj prijazno za različne aktivnosti prebivalstva.

 

Operacija se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.


POVEZAVE

 

Kontakt