Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

24. april 2017

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

s seznanitvijo predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi 50., 60. in 61a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odl. US) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15), obvešča javnost, da v času od 24.04.2017 do vključno 23.05.2017, poteka javna razgrnitev s seznanitvijo predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, april 2017. Gradivo je javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, v času uradnih ur občinske uprave. Javna obravnava bo v sredo 17.05.2017 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Na razgrnjeno gradivo se predlogov za spremembo namenske rabe ne sprejema.

Številka: 350-00004/2016-22
Datum: 02.04.2017

                                                                                        Župan:
                                                                                  Alojz Glavač, l.r.

Kontakt