Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.

Člani nadzornega odbora so:

  1.     Lidija BOHNEC - predsednica
  2.     Mitja HORVAT
  3.     Branko KUZMIČ
  4.     Tatjana GYERGJEK
  5.     Vida ŠAVEL

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  •     opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  •     nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  •     nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

Kontakt