Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisije in odbori 2010-2014

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za gospodarstvo,
- komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje,
- odbor za zaščito in reševanje,
- svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
- odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Kontakt