Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 •     sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 •     sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 •     ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 •     v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 •     daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 •     nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 •     potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 •     imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 •     imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 •     na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana (podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 •     odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 •     razpisuje referendum,
 •     s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 •     določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 •     ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 •     imenuje in razrešuje člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 •     določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 •     sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 •     sprejme načrt varstva pred požarom Občinske gasilske zveze,
 •     določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 •     sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 •     daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 •     v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi ter daje mnenja o kandidatih za ravnatelje          javnih zavodov,
 •    v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oziroma daje soglasje ali mnenje k njihovemu imenovanju in       razrešitvi      
 •     odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Delovanje in status občinskega sveta določata Zakon o lokalni samoupravi ter Statut občine Moravske Toplice.

Kontakt