Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Pristojnosti občinske uprave

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/1999).

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Občine Moravske Toplice, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.
uradni e-mail: obcina@moravske-toplice.si
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  •     zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva,
  •     skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi,
  •     koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog,
  •     za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter
  •     klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in nenazadnje
  •     sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Moravske Toplice.


Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občinske uprave.


Kontakt