Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Tel.: +386 (0)2 538 15 00
Fax.: +386 (0)2 538 15 02

Internet: www.moravske-toplice.si
E-pošta: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure
Pon., tor., čet. 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

Kje smo ? Zemljevid...
Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Občinsko premoženje Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

29. julij 2015

POVABILO za vstop v članstvo lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"

Vsebina in pristopna izjava v prilogi.

28. julij 2015

POZIV OBČANOM ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE UREDNIŠTVA GLASILA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Moravske Toplice poziva vse zainteresirane občane, da predlagajo kandidate za programskega sodelavca, tako da do vključno 4. avgusta 2015 do 15. ure na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom "Predlogi za UREDNIŠTVO GLASILA", na priloženem obrazcu, posredujete predloge kandidatov za člana uredništva glasila Občine Moravske Toplice.

24. julij 2015

Glasovanje za izbor najbolj urejenega naselja v občini Moravske Toplice v letu 2015

Občina Moravske Toplice v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA v sodelovanju z JKP Čista narava in TIC Moravske Toplice organizira tekmovanje za najbolj urejena naselja v Občini Moravske Toplice. Komisija, ki jo je imenoval župan, bo opravila ocenjevanje s terenskim ogledom naselij in prispevala 50 % celotne ocene.

Občanke in občani imajo možnost spletnega glasovanja, tako da oddajo svoj glas za enega od tekmovalcev in prispevajo 50 % celotne ocene. Spletno glasovanje bo potekalo od 24. julija 2015 do 4. avgusta 2015.

 

→ Glasuj zdaj

 

 » preberi več

13. julij 2015

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin

V Uradnem listu RS št. 50/2015 z dne 10.07.2015 je objavljena javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Moravske Toplice.

Več v prilogi:

6. julij 2015

Jubilejne - 20. Vaške igre občine Moravske Toplice

Zmaga tokratnih gostiteljev

Športni park v Mlajtincih. Sobotno sonce je pošteno razgrelo ozračje, ko se je na osrednjem prizorišču pričela otvoritvena slovesnost 20. Vaških iger občine Moravske Toplice. Udeležba zelo dobra, kar 19 ekip iz občine in gostujoča ekipa iz pobratenega Polenšaka. Po uvodnem otvoritvenem ceremonialu, ko je župan Alojz Glavač ekipi Ivanovec podelil donacijski bon kot edinim, ki so se udeležili vseh dosedanjih vaških iger, so zaživela posamezna prizorišča. Ekipe so se pomerile v vlečenju vrvi, sestavi kmečkega voza, nogometni igri, igri buci buc, gasilska, kuharska, šoferska in igri presenečenja.

In čeprav sonce ni prizanašalo tekmovalcem, sodnikom in kar velikemu številu obiskovalcev, smo bili priča zanimivemu dogajanju na posameznih prizoriščih. Točke so se seštevale, nekaj tudi z vloženimi jokerji, na koncu je tabela pokazala, da so jih največ zbrali gostitelji, torej ekipa Mlajtinci/Lukačevci, druga je bila ekipa Selo/Fokovci, tretji pa Krnci.

19. junij 2015

ŽUPAN SPREJEL "ODLIČNJAKE"

Župan Alojz Glavač in podžupan Dušan Grof sta danes sprejela "odličnjake" in jim podelila priznanje za dosežen uspeh.

19. junij 2015

Turistični promet v občini Moravske Toplice v letu 2014

Turizem v Sloveniji in Občini Moravske Toplice predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost in obenem razvojno priložnost. Moravske Toplice kot izrazito turistični kraj so že obeležile 50-letnico razvoja kopališkega turizma in s tem tudi razcvet podeželskega kraja v mondeno turistično destinacijo.

Analizo turističnega prometa v občini Moravske Toplice v letu 2014 najdete v prilogi.

2. april 2015

VPIS NOVINCEV V VRTEC

Spoštovani starši, po rednem vpisu otrok novincev za šolsko leto 2015/2016 vas obveščamo, da tudi tisti, ki svoje otroke nameravate vpisati kadar koli med šolskim letom 2015/2016, čim prej opravite EVIDENČNI VPIS otroka v vrtec, da ga bomo lahko upoštevali pri oblikovanju oddelkov. Med šolskim letom vpisujemo otroke novince do zapolnitve prostih mest v vseh enotah zavoda. Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga čim prej vpišete. Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri svetovalni delavki.

10. februar 2015

NOV VOZNI RED MORAVSKE TOPLICE - MURSKA SOBOTA - BAKOVCI

  Spoštovani !

Podjetje AP MS d.d. je dobilo potrditev s strani Ministrstva za infrastrukturo glede izvajanja voznega reda na relaciji Bakovci – Murska Sobota – Moravske Toplice. Priložen vozni red se od jutri naprej izvaja z enournim intervalom od ponedeljka do petka in omogoča bistveno povečanje dostopnosti prebivalcev in turistov do javnega linijskega prevoza potnikov na omenjeni relaciji. Hkrati se izvajajo tudi vsi dosedanji vozni redi v in iz Moravskih Toplic. V prilogi vam posredujemo dva izpisa novega voznega reda: - vozni red samo za relacijo Moravske Toplice – Murska Sobota in nazaj - vozni red za celotno relacijo Bakovci – Murska sobota – Moravske Toplice in nazaj. VEČ V PRILOGAH

Avtobusni promet Murska Sobota, Vesna Rebrica,Bakovska ulica 29a 9000 Murska Sobota 02/530 16 24 www.apms.si

30. december 2014

GOSPODARNO RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI

  Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva strogo ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov.

 več v priponki....

30. december 2014

AKTUALNO OBVESTILO ZA ZAVEZANCE ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE: Spremenjena cena turistične takse v Republiki Sloveniji

Obveščamo vse zavezance za plačilo turistične takse:

-  da je bil v Uradnem listu RS št. 25/2014 objavljen Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 10.04.2014 o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, ki določa, da vrednost točke namesto dosedanje vrednosti 0,0918 EUR, od 01.01.2015 naprej znaša 0,115 EUR.

Tako bo turistična taksa za prenočevanje RS od 01.01.2015 naprej znašala 1,265 EUR/dan. Višina TT za odrasle osebe znaša 1,265 EUR/dan, 50% TT/osebo (7-18 leta starosti) znaša 0,63 EUR/dan.

- da je bil v Uradnem listu RS št. 45/2014 objavljen Odlok o dopolnitvah  Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice, ki dopolnjuje 14. člen odloka. Ta se po novem glasi: »Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če: 

- ne pobira turistične takse v skladu z določbo 9. člena tega odloka,

- ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 10. člena tega odloka,

- ne vodi evidence v skladu z določbo prvega odstavka 12. člena tega odloka,

- Občini Moravske Toplice ne predloži mesečnega poročila v skladu z določbo 11. člena odloka;

 

Občinska uprava

3. december 2014

2. SEJA OBČINSKEGA SVETA OMT

Svetniki Občine Moravske Toplice so se sestali na drugi redni seji in med drugim sklenili, da se sredstva iz proračunskih rezerv namenijo za odpravo posledic septembrskih poplav. Septembrske poplave so na kmetijskih zemljiščih, stavbah in drugi infrastrukturi v občini Moravske Toplice povzročile za približno 612.000 evrov škode, pri čemer je največ škode, za nekaj več kot 400.000 evrov, na objektih. Zato so svetniki  sprejeli sklep, da se za sanacijo zagotovijo sredstva iz proračunskih rezerv občine do skupne višine 50.000 evrov. Sredstva so namenjena sanaciji na cestni in drugi javni infrastrukturi,ki je v lasti občine.

Svetniki so obravnavali še izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v Filovcih, ki je poleg izgradnje vodovodnega omrežja v sklopu pomurskega vodovoda eden večjih projektov občine. Občina je za projekt kanalizacije dobila odobrena tudi sredstva iz znamenitega, zadnjega 8. poziva razvoja regij, in sicer v višini dobrih 1.300.000 evrov. Za uspešno črpanje odobrenih sredstev mora občina finančno uskladiti Načrt razvojnih programov, in sicer pri vrednosti projekta, virih financiranja in roku trajanje izvedbe, za kar so danes svetniki s sklepom dali zeleno luč. Lastna udeležba občanov pri izgradnji omenjenega projekta znaša 2.400 evrov na gospodinjstvo, kar so sprejeli svetniki v pripravljalni fazi projekta. Projekt mora biti zaključen v prihodnjem letu. Svetniki so soglašali tudi s preoblikovanjem kombinirane enote oddelka vrtca v Fokovcih v polovični oddelek, saj ga obiskuje le 6 otrok, občina pa bo s sklepom oproščena plačila stroškov do polne zasedenosti, ki v primeru celega oddelka šteje 12 otrok. Število zaposlenih in sistematizacija dela se s preoblikovanjem enote v polovični oddelek ne bosta spremenili.

Ob koncu seje so svetniki na predlog Komisije za volitve in imenovanja odločali o članih nadzornega odbora, nekaterih delovnih teles občinskega sveta in občinske volilne komisije. Svetniki se bodo do novega leta srečali še na eni seji, in sicer zaradi sprejetja rebalansa letošnjega proračuna, o kadrovskih predlogih za vsa delovna telesa občinskega sveta pa naj bi odločali na korespondenčni seji.

3. december 2014

OBVESTILO LOVSKE DRUŽINE MORAVCI - IMENOVANI POOBLAŠČENCI

Obvestilo Lovske družine Moravci Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20.04.2004) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju lovske družine Moravci ( upravljane površine k.o. Martjanci, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh), da so imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih gozdnih kulturah za obdobje 2015-2017 sledeči: ANDREJ SMODIČ, stanuje Vučja Gomila 61, SI 9208 Fokovci, GSM: 040 160 318, SIMON BRUNER, stanuje Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 525 362, DOMINIK HARI, stanuje Dolga ulica 92, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 041 865 514. Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona PISNO z vsemi relevantnimi podatki prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil na naslov LD Moravci, Dolga ul. 160, SI-9226 M. Toplice. Andrej Smodič, starešina

3. december 2014

STORITVE ZA PODJETNIKE - RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA MARTJANCI

Razvojna agencija Sinergija Martjanci izvaja razne storitve za podjetnike v Občini Moravske Toplice.

več v priponki....

7. november 2014

Novoizvoljeni svetniki opravili prvo sejo

V petek, 7. novembra 2014 je z delom pričel novoizvoljeni občinski svet naše občine. Ustanovni seji je predsedoval najstarejši izvoljeni svetnik Ladislav Sabotin. V sejni sobi občine Moravske Toplice se je zbralo 14 od 15. občinskih svetnikov (Dušan Grof se je opravičil). Najprej so prisluhnili poročiloma predsednika občinske volilne komisije Andreja Benkoviča in posebne občinske volilne komisije za volitve predstavnikov madžarske narodnosti Ludvika Rituperja, nato po poročilu mandatne komisije potrdili mandate izvoljenih občinskih svetnikov in župana Alojza Glavača. Svetniki so izvolili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo bo vodil Dušan Grof SD. Seja se ja končala z nagovorom župana Alojza Glavača, ki je med drugim opozoril na pomembne naloge, ki čakajo občino v naslednjem štiriletnem obdobju. Pri tem je poudaril, da bodo naloge lažje in učinkoviteje rešljive, če bo v članih občinskega sveta našel konstruktivne sogovornike, kajti vsem, tako njemu kot županu in svetnikom je in mora biti v ospredju blaginja občine in občanov. V novem občinskem svetu bodo sedeli: Dušan Grof, Vesna Zadravec, Vlado Vučkič in Sašo Koca vsi SD, Majda Đurinek, Andrej Baligač, Štefan Hul vsi SDS, Štefan Kodila, Anita Kerman, Sašo Norčič vsi SMC, Igor Camplin, Alojz Trplan, oba SLS, Leon Turner NSP, Štefan Žohar in Ladislav Sabotin, MNSS.

FOTO: NATAŠA JUHNOV

5. november 2014

Projekt DECIDE FOT GREEN v sklopu programa ERASMUS +

 V okviru projekta Decide for green, v sklopu programa Erasmus+ je 24 mladih iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Litve obiskalo občino Moravske Toplice, kjer jih je sprejel župan Alojz Glavač. Projekt, ki poteka od 3. do 11. novembra, obravnava problem neodločanja mladih za realizacijo zelenih podjetij. Na projektu bodo mladi reševali in debatirali o vzrokih neučinkovitega informiranja mladih o podjetniških vzpodbudah zelenih rešitev in njihovi pomemnosti ter premajhni vzpodbudi za razvoj podjetniške miselnosti. Mladi bodo v rakičanskem dvorcu uporabljali metode neformalnega izobraževanja in s tem omogatili svoje izkušnje in mednarodno širino, kot tudi s svojim pridobljenim znanjem pomagali ostalim mladim, ki se vidijo v ustanovitvi zelenega podjetja.

Jožek Špilak, predsednik Društva kreativne mladine

22. september 2014

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Za primer reševanja stis, ki nastopijo kot posledica elementarnih nesreč, kot so poplava, potres ali drugih naravnih nesreč, lahko ljudje uveljavijo pravico do izredne denarne socialne pomoči...

več v priponki

22. julij 2014

70 let Športnega društva Bogojina

Športno društvo Bogojina sodi med najstarejša društva v občini Moravske Toplice, saj je meseca julija proslavilom70 let delovanja. Vsega skupaj v občini deluje 81 različnih društev.

 » preberi več

22. julij 2014

3. Pastoralni dan v Župniji Martjanci – »Bodimo družina«

V nedeljo, 20. 7., je v Župniji Martjanci potekal že 3. Pastoralni dan, tokrat pod geslom »Bodimo družina«, na katerega smo se pripravljali s posebno tridnevnico (»Družina, ki moli za duhovne poklice«, »Družina, ki trpi in se daruje«, »Družina, ki roma in se pripravlja«).

 » preberi več

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt