Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Tel.: +386 (0)2 538 15 00
Fax.: +386 (0)2 538 15 02

Internet: www.moravske-toplice.si
E-pošta: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure
Pon., tor., čet. 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

Kje smo ? Zemljevid...

istanbul travesti travesti ankara travesti travesti travesti ankara temizlik şirketleri travesti eryaman halı yıkama fotokopi makinası ankara

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Občinsko premoženje Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

31. avgust 2015

ZELENJADARSKI DAN V IVANCIH

Društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine Selenca iz Ivancev, vasice v bližini Moravskih Toplic, je pripravilo že 12. zelenjadarski dan. Vrle domače gospodinje so se na popoldansko prireditev, ki je privabila kar nekaj obiskovalcev, dobro pripravile in na ogled ter seveda pokušino ponudile številne dobrote iz domače zelenjave in sadja. Prireditev se je pričela z zahvalno mašo v ivanski kapeli sv. Janeza Krstnika, v samem kulturnem programu letošnjega zelenjadarskega dne so nastopili plesalci folklore KUD Bogojine, kar nekaj Boganjčanov pa se je v Ivance pripeljalo organizirano s kolesi. Sama prireditev je namreč vključena v letošnje Košičeve dneve kulture.Ko se je avgustovska vročina polegla, so se na nogometnem igrišču srečali ekipi svetnikov občine Moravske Toplice in Policije, v prireditvenem šotoru pa so odmevali zvozi narodne in zabavne glasbe.

NE SPREGLEJTE: Za občane kar 50-% popust na celodnevne in otroške kopalne karte v Termah 3000

Terme 3000 vsem občanom med 15. 8. in 15. 9. 2015 nudijo kar 50-% popust ob nakupu celodnevnih ali otroških kopalnih kart za bazenski kompleks Terme 3000. 

Ugodnost velja za VSE občane občine Moravske Toplice ob predložitvi osebnega dokumenta na kopališki blagajni. Akcija traja en mesec.

INFO: Vodni park Terme 3000, Moravske Toplice

T: +386 2 512 24 55

 

 

31. julij 2015

OBČINA MORAVSKE TOPLICE PRISTOPILA K SPORAZUMU O IZVEDBI ODPUSTA DOLGOV

S petkom 31. julija 2015 je tudi Občina Moravske Toplice podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD).

Upravičenci v Občini Moravske Toplice so fizične osebe, ki so dolžne osnovnim šolam in vrtcem. Osnovne šole in vrtci lahko odpustijo le dolgove iz naslova neplačila vrtca oz. šolske prehrane v osnovni šoli.

Vloge bodo predvidoma na sedežih teh javnih zavodov sprejemali od ponedeljka 03. avgusta 2015 naprej. Vse podrobnejše informacije, kakor tudi obrazec/vloga  so na voljno na spletni strani Ministstrva za delo, družino in socialne zadeve ter na spletni strani projekta www.paketpomoci.si .

 

                                    D O D A T N A   P O J A S N I L A

Po veljavni zakonodaji občina ni upnik in ne odpisuje dolgov. Podpisnica Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov je kot ustanoviteljica vrtca in osnovnih šol. Občina tako ne bo sprejemala vlog za odpust dolga, ampak morajo dolžniki izpolnjen obrazec za odpis dolga nasloviti direktno na upnika oziroma podpornika sporazuma (na vrtec ali osnovno šolo). Glede dolgov, ki izvirajo iz rednih gospodinjskih stroškov (kot so obratovalni stroški, stroški ogrevanja, komunalnih storitev in vodovoda, stroškov dobave električne energije), dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stroškov bančnih storitev, neplačanih davčnih obveznosti, ipd., se je v zvezi z odpustom dolga treba obrniti neposredno na ponudnike teh storitev, če so podpisniki sporazuma. Odpisuje se dolg, ki je nastal do 30. 12. 2013 – torej je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev, ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina. Odpis dolgov bo potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015, dogovori za odpust pa morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016. FURS bo dolžnikom odpisovala neplačane davčne obveznosti (dohodnina, upravne in sodne takse ter zamudne obresti in stroške povezane s temi dajatvami) do zneska 50 EUR, ki se nanašajo torej izključno na prihodek države, ne pa za občine, torej ne bo odpisovala tistih, ki se nanašajo na izvirni prihodek občin (npr. NUSZ).

19. junij 2015

Turistični promet v občini Moravske Toplice v letu 2014

Turizem v Sloveniji in Občini Moravske Toplice predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost in obenem razvojno priložnost. Moravske Toplice kot izrazito turistični kraj so že obeležile 50-letnico razvoja kopališkega turizma in s tem tudi razcvet podeželskega kraja v mondeno turistično destinacijo.

Analizo turističnega prometa v občini Moravske Toplice v letu 2014 najdete v prilogi.

2. april 2015

VPIS NOVINCEV V VRTEC

Spoštovani starši, po rednem vpisu otrok novincev za šolsko leto 2015/2016 vas obveščamo, da tudi tisti, ki svoje otroke nameravate vpisati kadar koli med šolskim letom 2015/2016, čim prej opravite EVIDENČNI VPIS otroka v vrtec, da ga bomo lahko upoštevali pri oblikovanju oddelkov. Med šolskim letom vpisujemo otroke novince do zapolnitve prostih mest v vseh enotah zavoda. Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga čim prej vpišete. Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri svetovalni delavki.

10. februar 2015

NOV VOZNI RED MORAVSKE TOPLICE - MURSKA SOBOTA - BAKOVCI

  Spoštovani !

Podjetje AP MS d.d. je dobilo potrditev s strani Ministrstva za infrastrukturo glede izvajanja voznega reda na relaciji Bakovci – Murska Sobota – Moravske Toplice. Priložen vozni red se od jutri naprej izvaja z enournim intervalom od ponedeljka do petka in omogoča bistveno povečanje dostopnosti prebivalcev in turistov do javnega linijskega prevoza potnikov na omenjeni relaciji. Hkrati se izvajajo tudi vsi dosedanji vozni redi v in iz Moravskih Toplic. V prilogi vam posredujemo dva izpisa novega voznega reda: - vozni red samo za relacijo Moravske Toplice – Murska Sobota in nazaj - vozni red za celotno relacijo Bakovci – Murska sobota – Moravske Toplice in nazaj. VEČ V PRILOGAH

Avtobusni promet Murska Sobota, Vesna Rebrica,Bakovska ulica 29a 9000 Murska Sobota 02/530 16 24 www.apms.si

30. december 2014

GOSPODARNO RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI

  Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva strogo ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov.

 več v priponki....

30. december 2014

AKTUALNO OBVESTILO ZA ZAVEZANCE ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE: Spremenjena cena turistične takse v Republiki Sloveniji

Obveščamo vse zavezance za plačilo turistične takse:

-  da je bil v Uradnem listu RS št. 25/2014 objavljen Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 10.04.2014 o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, ki določa, da vrednost točke namesto dosedanje vrednosti 0,0918 EUR, od 01.01.2015 naprej znaša 0,115 EUR.

Tako bo turistična taksa za prenočevanje RS od 01.01.2015 naprej znašala 1,265 EUR/dan. Višina TT za odrasle osebe znaša 1,265 EUR/dan, 50% TT/osebo (7-18 leta starosti) znaša 0,63 EUR/dan.

- da je bil v Uradnem listu RS št. 45/2014 objavljen Odlok o dopolnitvah  Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice, ki dopolnjuje 14. člen odloka. Ta se po novem glasi: »Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če: 

- ne pobira turistične takse v skladu z določbo 9. člena tega odloka,

- ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 10. člena tega odloka,

- ne vodi evidence v skladu z določbo prvega odstavka 12. člena tega odloka,

- Občini Moravske Toplice ne predloži mesečnega poročila v skladu z določbo 11. člena odloka;

 

Občinska uprava

3. december 2014

2. SEJA OBČINSKEGA SVETA OMT

Svetniki Občine Moravske Toplice so se sestali na drugi redni seji in med drugim sklenili, da se sredstva iz proračunskih rezerv namenijo za odpravo posledic septembrskih poplav. Septembrske poplave so na kmetijskih zemljiščih, stavbah in drugi infrastrukturi v občini Moravske Toplice povzročile za približno 612.000 evrov škode, pri čemer je največ škode, za nekaj več kot 400.000 evrov, na objektih. Zato so svetniki  sprejeli sklep, da se za sanacijo zagotovijo sredstva iz proračunskih rezerv občine do skupne višine 50.000 evrov. Sredstva so namenjena sanaciji na cestni in drugi javni infrastrukturi,ki je v lasti občine.

Svetniki so obravnavali še izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v Filovcih, ki je poleg izgradnje vodovodnega omrežja v sklopu pomurskega vodovoda eden večjih projektov občine. Občina je za projekt kanalizacije dobila odobrena tudi sredstva iz znamenitega, zadnjega 8. poziva razvoja regij, in sicer v višini dobrih 1.300.000 evrov. Za uspešno črpanje odobrenih sredstev mora občina finančno uskladiti Načrt razvojnih programov, in sicer pri vrednosti projekta, virih financiranja in roku trajanje izvedbe, za kar so danes svetniki s sklepom dali zeleno luč. Lastna udeležba občanov pri izgradnji omenjenega projekta znaša 2.400 evrov na gospodinjstvo, kar so sprejeli svetniki v pripravljalni fazi projekta. Projekt mora biti zaključen v prihodnjem letu. Svetniki so soglašali tudi s preoblikovanjem kombinirane enote oddelka vrtca v Fokovcih v polovični oddelek, saj ga obiskuje le 6 otrok, občina pa bo s sklepom oproščena plačila stroškov do polne zasedenosti, ki v primeru celega oddelka šteje 12 otrok. Število zaposlenih in sistematizacija dela se s preoblikovanjem enote v polovični oddelek ne bosta spremenili.

Ob koncu seje so svetniki na predlog Komisije za volitve in imenovanja odločali o članih nadzornega odbora, nekaterih delovnih teles občinskega sveta in občinske volilne komisije. Svetniki se bodo do novega leta srečali še na eni seji, in sicer zaradi sprejetja rebalansa letošnjega proračuna, o kadrovskih predlogih za vsa delovna telesa občinskega sveta pa naj bi odločali na korespondenčni seji.

3. december 2014

OBVESTILO LOVSKE DRUŽINE MORAVCI - IMENOVANI POOBLAŠČENCI

Obvestilo Lovske družine Moravci Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20.04.2004) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju lovske družine Moravci ( upravljane površine k.o. Martjanci, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh), da so imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih gozdnih kulturah za obdobje 2015-2017 sledeči: ANDREJ SMODIČ, stanuje Vučja Gomila 61, SI 9208 Fokovci, GSM: 040 160 318, SIMON BRUNER, stanuje Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 525 362, DOMINIK HARI, stanuje Dolga ulica 92, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 041 865 514. Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona PISNO z vsemi relevantnimi podatki prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil na naslov LD Moravci, Dolga ul. 160, SI-9226 M. Toplice. Andrej Smodič, starešina

3. december 2014

STORITVE ZA PODJETNIKE - RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA MARTJANCI

Razvojna agencija Sinergija Martjanci izvaja razne storitve za podjetnike v Občini Moravske Toplice.

več v priponki....

7. november 2014

Novoizvoljeni svetniki opravili prvo sejo

V petek, 7. novembra 2014 je z delom pričel novoizvoljeni občinski svet naše občine. Ustanovni seji je predsedoval najstarejši izvoljeni svetnik Ladislav Sabotin. V sejni sobi občine Moravske Toplice se je zbralo 14 od 15. občinskih svetnikov (Dušan Grof se je opravičil). Najprej so prisluhnili poročiloma predsednika občinske volilne komisije Andreja Benkoviča in posebne občinske volilne komisije za volitve predstavnikov madžarske narodnosti Ludvika Rituperja, nato po poročilu mandatne komisije potrdili mandate izvoljenih občinskih svetnikov in župana Alojza Glavača. Svetniki so izvolili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo bo vodil Dušan Grof SD. Seja se ja končala z nagovorom župana Alojza Glavača, ki je med drugim opozoril na pomembne naloge, ki čakajo občino v naslednjem štiriletnem obdobju. Pri tem je poudaril, da bodo naloge lažje in učinkoviteje rešljive, če bo v članih občinskega sveta našel konstruktivne sogovornike, kajti vsem, tako njemu kot županu in svetnikom je in mora biti v ospredju blaginja občine in občanov. V novem občinskem svetu bodo sedeli: Dušan Grof, Vesna Zadravec, Vlado Vučkič in Sašo Koca vsi SD, Majda Đurinek, Andrej Baligač, Štefan Hul vsi SDS, Štefan Kodila, Anita Kerman, Sašo Norčič vsi SMC, Igor Camplin, Alojz Trplan, oba SLS, Leon Turner NSP, Štefan Žohar in Ladislav Sabotin, MNSS.

FOTO: NATAŠA JUHNOV

5. november 2014

Projekt DECIDE FOT GREEN v sklopu programa ERASMUS +

 V okviru projekta Decide for green, v sklopu programa Erasmus+ je 24 mladih iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Litve obiskalo občino Moravske Toplice, kjer jih je sprejel župan Alojz Glavač. Projekt, ki poteka od 3. do 11. novembra, obravnava problem neodločanja mladih za realizacijo zelenih podjetij. Na projektu bodo mladi reševali in debatirali o vzrokih neučinkovitega informiranja mladih o podjetniških vzpodbudah zelenih rešitev in njihovi pomemnosti ter premajhni vzpodbudi za razvoj podjetniške miselnosti. Mladi bodo v rakičanskem dvorcu uporabljali metode neformalnega izobraževanja in s tem omogatili svoje izkušnje in mednarodno širino, kot tudi s svojim pridobljenim znanjem pomagali ostalim mladim, ki se vidijo v ustanovitvi zelenega podjetja.

Jožek Špilak, predsednik Društva kreativne mladine

22. september 2014

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Za primer reševanja stis, ki nastopijo kot posledica elementarnih nesreč, kot so poplava, potres ali drugih naravnih nesreč, lahko ljudje uveljavijo pravico do izredne denarne socialne pomoči...

več v priponki

22. julij 2014

70 let Športnega društva Bogojina

Športno društvo Bogojina sodi med najstarejša društva v občini Moravske Toplice, saj je meseca julija proslavilom70 let delovanja. Vsega skupaj v občini deluje 81 različnih društev.

 » preberi več

22. julij 2014

3. Pastoralni dan v Župniji Martjanci – »Bodimo družina«

V nedeljo, 20. 7., je v Župniji Martjanci potekal že 3. Pastoralni dan, tokrat pod geslom »Bodimo družina«, na katerega smo se pripravljali s posebno tridnevnico (»Družina, ki moli za duhovne poklice«, »Družina, ki trpi in se daruje«, »Družina, ki roma in se pripravlja«).

 » preberi več

17. julij 2014

VAŠKE IGRE 2014 V NORŠINCIH

VAŠKE IGRE - NORŠINCI 2014 12. julija 2014, so v občini Moravske toplice potekale 19. Vaške igre. Gostitelj letošnjih vaških iger je bila KS Noršinci.

 » preberi več

23. junij 2014

ENKRATNA DENARNA POMOČ

S stečajem AHA Mure je brez službe ostalo tudi 74 delavcev iz občine Moravske Toplice. Vodstvo Občine se je pridružilo pobudi nekaterih občin in CSD Murska Sobota in iz proračunskih sredstev zagotovilo denarna sredstva, s katerimi bi pomagali delavcem AHA Mure, ki so ostali brez službe. Enkratna denarna pomoč praviloma znaša 100 eurov, izjemoma pa do 150 eurov. V skladu z občinskim pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči se praviloma tovrstna denarna pomoč dodeli enkrat na leto, do nje pa so poleg nekdanjih delavcev AHA Mure upravičeni tudi drugi občani občine Moravske Toplice, ki so v letošnjem letu zaradi stečaja njihove gospodarske družbe ostali brez službe. Z vlogo za enkratno denarno pomoč se morajo upravičenci obrniti na CSD Murska Sobota, ki v imenu občine vodi vse potrebne postopke.  

 

20. junij 2014

SPREJEM ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANU OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Župan Alojz Glavač je v prostorih občine Moravske Toplice sprejel odličnjake iz celotne občine Moravske Toplice. V kratkem sproščenem klepetu so se odličnjaki predstavili in povedali kam so namenjeni naprej v srednjo šolo. LUKA NORČIČ SEBEBORCI, DORA PULIĆ ČONTALA SEBEBORCI, ŽAN KRANJEC FOKOVCI, UROŠ PODLESEK KANČEVCI,KRAMBERGER JAN DOMANJŠEVCI, KALAMAR CHIARA FRANCESKA DOMANJŠEVCI, HANA NEMEC MORAVSKE TOPLICE, LARISA RAC FILOVCI, NIKOLINA ŠKRILEC MLAJTINCI, KLEMENT BLAŽ MARTJANCI, KAROLINA VÖRÖŠ MORAVSKE TOPLICE in  JAKA AMBRUŠ NORŠINCI.

29. maj 2014

Odzvali smo se tudi mi in zbirali pomoč za ljudi iz poplavljenih območij!

  V četrtek 22.05.2014 smo tudi v Občini Moravske Toplice začeli zbirati sredstva za pomoč ljudem na poplavljenih območjih v BIH, Srbiji in na Hrvaškem. Humanitarno akcijo smo zaključili 27.05.2014. Zbrali smo veliko hrane (predvsem vodo, moko, testenine, konzerve), higienskih pripomočkov (pleničk, WC papirja, …), oblačil, čistil in drugih pripomočkov. V imenu prizadetih hvala vsem, ki ste se hitro in velikodušno odzvali. Hvala učencem ter učiteljem na Osnovni šoli Fokovci, Osnovni šoli Bogojina, Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci in zbirnemu centru Diakoničnega centra EHO – PODPORNICA v Moravskih Toplicah za pomoč pri zbiranju, razvrščanju, popisu, prenašanju,… Posebno se moramo zahvaliti učencem in učiteljem na Osnovni šoli Fokovci, ki so se množično odzvali, zbrali največ pomoči in jo pomagali skupaj z gasilcema naložiti na tovornjak, ki je včeraj, dne 27.05.2014 odpeljal v zbirno mesto Rdečega križa v Murski Soboti. Rdeči križu v Murski Soboti bo poskrbel, da bodo zbrana sredstva prišla do tistih, ki pomoč potrebujejo. Iskrena hvala vsem!

Občinska uprava

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt